Печат

ФРГ търси варианти да даде руските пари на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Бер­лин раз­ра­ботва вари­анти за изземане на замра­зе­ните държавни сред­ства на Русия в полза на Украйна, заяви посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Герма­ния Сергей Нечаев в интервю за вест­ник „Изве­стия”, пуб­ли­ку­вано в сряда. „Ако се водят няка­кви спо­рове, то е само как юри­ди­че­ски коректно да бъдат обос­но­вани пла­но­вете за конфис­кация и да им се при­даде благо­видна форма”, казва посла­ни­кът. Спо­ред рус­кия дипло­мат подобна стъпка от страна на Герма­ния ще стане фатална от гледна точка на ней­ната при­вле­ка­тел­ност за чуж­де­стран­ния капи­тал и ще повлече след себе си ответ­ната реакция на Русия.

Нечаев добавя също така, че де факто соб­стве­но­стта на рус­ките енергийни компа­нии на тери­то­ри­ята на Герма­ния е вече иззета, а същото оча­ква и имуще­ството и акти­вите на биз­не­смени от Рус­ката феде­рация, които са в санкци­он­ните списъци.