Печат

Одобриха санкции срещу "Северен поток-2" и "Турски поток"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Във втор­ник Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите в Конгреса на САЩ одобри про­ект за отбра­ни­те­лен бюджет за след­ващата финан­сова година (започва на 1 октом­ври тази година — бел. ред.), който задължава адми­ни­страци­ята да втвърди санкци­ите по отноше­ние на газопро­во­дите „Севе­рен поток-​2″ и „Тур­ски поток”.

Бюджетът на стой­ност 740,5 млрд. долара беше под­крепен от 295 конгре­смени, 125 гла­су­ваха против.

В края на декем­ври мина­лата година аме­ри­кан­ският пре­зи­дент Доналд Тръмп подписа воен­ния бюджет за текущата финан­сова година, който задължава адми­ни­страци­ята да въведе санкции срещу тези про­екти. Сега рестрикции трябва да бъдат въве­дени срещу чуж­де­странни лица, които в зна­чи­телна степен спо­соб­стват про­даж­бата, арен­дата или предо­ста­вя­нето на кораби за поста­вяне на тръби, пред­на­зна­чени за изграж­да­нето на „Севе­рен поток-​2″ и „Тур­ски поток”.

Освен това бюджет­ният про­ект пре­дви­жда отде­ляне на почти 3,8 млрд. долара за програмата „Европе­й­ска иници­а­тива за сдър­жане”, насо­чена спо­ред твър­де­ни­ята на аме­ри­кан­с­ките вла­сти, към „сдър­жане на Русия”. В документа се отбе­лязва, че през след­ващата финан­сова година по военна линия Украйна може да получи от САЩ 250 млн. долара.

В тек­ста на про­екта аме­ри­кан­с­ките конгре­смени изра­зя­ват безпо­койство във връзка с наме­ре­ни­ето на САЩ да изля­зат от Дого­вора „Открито небе”

Зако­но­да­те­лите отде­лят 3,6 млрд. долара за „сдър­жане на Китай в реги­она на Индийския и на Тихия океан”. В зако­нопро­екта се съдържа забрана за използване на бюджетни сред­ства за „про­веж­дане на ядрени изпи­та­ния или за подго­товка за изпи­та­ния с ядрени взри­вове с вся­ка­ква мощ­ност”. Конгре­сме­ните въвеж­дат забрана за използване на при­ложе­ни­ето TikTok в елек­трон­ните устройства на държав­ните органи в стра­ната. Спо­ред документа се отде­лят на Пен­тагона 1 млрд. долара за борба с пан­деми­ята на коронавируса.

Ветото на президента

Във втор­ник от Белия дом съобщиха, че Тръмп ще наложи вето върху документа в него­вата сегашна редакция заради редица положе­ния. На първо място това се отнася до пункта за пре­име­ну­ва­нето на военни обекти, наре­чени в чест на дейци на Конфе­де­раци­ята на щатите от робо­вла­дел­ския Юг от пери­ода на Граж­дан­с­ката война в САЩ (18611865 г.).

Също така има сери­о­зни въпроси относно положе­ни­ята от зако­нопро­екта, насо­чени към кон­трол на всяка стъпка в някои сфери от пъл­номощи­ята на изпъл­ни­тел­ната власт, към въвеж­дане на твърди огра­ни­че­ния при използване на сред­ства в Афга­ни­стан, както и огра­ни­ча­ва­нето по други начини на пъл­номощи­ята на пре­зи­дента за защита на наци­о­нал­ните инте­реси”, под­чер­та­ват от Белия дом. В част­ност, става дума за огра­ни­ча­ване на пъл­номощи­ята на пре­зи­дента за извеж­да­нето на войски от Афга­ни­стан, Герма­ния, Репуб­лика Корея, както и от афри­кан­ски страни.