Печат

Външният министър на Иран предаде послание до Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

На среща с ръко­во­ди­теля на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Сергей Лав­ров мини­стърът на външ­ните работи на Иран Джа­вад Зариф пре­даде посла­ние до пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин от него­вия иран­ски колега Хасан Роухани, съобщи във втор­ник пред жур­на­ли­сти пър­вият руски дипло­мат. Посла­ни­ето е пре­да­дено по време на теле­фо­нен разго­вор, а по-​късно двамата мини­стри са про­вели прего­вори в рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведомство.

След прего­во­рите със Зариф Лав­ров отбе­ляза, че Русия ще при­лага всички уси­лия за запазване на спо­ра­зуме­ни­ето по иран­с­ката ядрена програма. Спо­ред него Съвмест­ният все­обемен план за действия е спо­соб­ствал гаран­ти­ра­нето на гло­бална ста­бил­ност и сигурност.

Убе­дени сме, че само рав­но­прав­ното и кон­струк­тивно вза­и­мо­действие както между участ­ниците в него, така и в рам­ките на Меж­ду­на­род­ната агенция за атомна енергия ще спо­соб­стват запазва­нето на компромис­ните дого­во­ре­но­сти, закрепени в резо­люция 2231 на Съвета за сигур­ност на ООН”, под­черта Лавров.

По-​рано във втор­ник рус­кият външен мини­стър изрази уве­ре­ност, че Съвмест­ният все­обемен план за действия, наре­чен също така ядрена сделка, ще се запази. Дипло­матът под­черта, че и Русия, и Иран пра­вят всичко възможно за връща­нето на плана в устой­чиво русло. Освен това инте­рес към спо­ра­зуме­ни­ето про­явя­ват също така участ­ниците в него от Европа.

През 2015 г. Иран, САЩ, Русия, Китай, Вели­ко­бри­та­ния, Франция и Герма­ния подпи­саха Съвме­стен все­обемен план за действия. Документът пре­дви­жда отмяна на санкци­ите срещу Техе­ран в замяна на пре­кра­тя­ване на ядре­ните разработки.

През 2018 г. аме­ри­кан­с­ката страна излезе от спо­ра­зуме­ни­ето, въз­ста­нови някои санкции срещу Иран и въведе нови.