Печат

Путин: Външна намеса в Беларус е недопустима

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Европейските лидери се наредиха на опашка за разговор с руския държавен глава

Във втор­ник пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин обсъди по теле­фона поли­ти­че­с­ката криза в Бела­рус с френ­ския си колега Ема­нюел Мак­рон и с пре­зи­дента на Европе­йския съвет Шарл Мишел. Ден преди това на същата тема се състоя разго­вор с канц­лера на Герма­ния Ангела Меркел.

Прес­служ­бата на Кремъл съобщи, че бесе­дата с Мак­рон се е състо­яла по иници­а­тива на френ­ската страна. „При обсъж­дане на изост­ри­лата се ситу­ация в Бела­рус Вла­ди­мир Путин е под­чер­тал, че е недопу­стима намеса във вътреш­ните работи на репуб­ли­ката, както и оказва­нето на натиск върху бела­рус­кото ръко­вод­ство. От двете страни е изра­зена заин­те­ре­су­ва­ност от най-​скорошно урегу­ли­ране на въз­ник­на­лите про­блеми”, се отбе­лязва в съобщението.

Преди разго­вора с Мак­рон на Вла­ди­мир Путин е позвънила канц­лерът на Герма­ния Ангела Мер­кел. „Обсто­я­телно бе разгле­дана ситу­аци­ята в Бела­рус, съз­да­дена след пре­зи­дент­ските избори — се казва в съобще­ни­ето на прес­служ­бата на рус­кия пре­зи­дент. — От руска страна е акцен­ти­рано върху непри­ем­ли­вост на вся­ка­кви опити за външна намеса във вътреш­ните работи на репуб­ли­ката, водещи до по-​нататъшна еска­лация на кри­зата.” Изра­зява се надежда за най-​бързо норма­ли­зи­ране на обстановката.

Състоя се и теле­фо­нен разго­вор на рус­кия държа­вен глава с пре­зи­дента на Европе­йския съвет Шарл Мишел. „В наме­ре­ни­ето на срещата на най-​високо рав­нище на Европе­йския съюз е обсъдено текущото положе­ние на нещата в Бела­рус — се казва в съобще­ни­ето на Кремъл. — От руска страна е изра­зена загриже­ност във връзка с опи­тите на редица държави от съюза да оказ­ват натиск върху ръко­вод­ството на репуб­ли­ката и по вся­ка­къв начин да деста­би­ли­зи­рат вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ката обста­новка. Изра­зена е общата заин­те­ре­су­ва­ност да не се допусне конфрон­таци­о­нен вари­ант на раз­ви­ти­ето на събитията.”

Източ­ник от Европе­йския съвет съобщи за сайта Putin​-news​.ru, че стра­ните са обсъдили най-​добрите пътища за начало и про­веж­дане на вътреш­нопо­ли­ти­че­ски диа­лог в Бела­рус за мирно раз­реша­ване на кри­зата. „Една от опци­ите вклю­чва и пред­ложе­ние за посред­ни­че­ство на Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство в Европа”, съобщи източникът.

По-​рано Европе­йският пар­ламент не призна Лукашенко за избран пре­зи­дент на Бела­рус и го обяви за пер­сона нон грата в ЕС. Лат­вия се отказа да про­вежда заедно с Бела­рус Све­товно първен­ство по хокей на лед, а Полша при­зова Евро­съюза да даде на Бела­рус алтер­на­тива на Русия.