Печат

Норвегия гони руски дипломат

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Мини­стер­ството на външ­ните работи на Нор­вегия е решило да изгони от стра­ната руски дипло­мат, съобщава РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на пред­ста­ви­тел на нор­веж­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство. Уточ­нява се, че това е свър­зано с шпи­он­ски скандал.

От мини­стер­ството доба­вят, че рус­на­кът, чието име не се посочва, е рабо­тил в търгов­ския отдел на посол­ството и е извършвал действия, „несъвме­стими с дипло­ма­ти­че­ския му статут”.

По-​рано стана известно за аре­ста на 50-​годишен нор­вежец, запо­до­з­рян за изда­ване на държавна тайна — бил се срещал с „руски раз­уз­на­вач” и му пре­да­вал информация, която „можела да навреди на фун­дамен­тал­ните инте­реси на Нор­вегия”. Нор­вежецът може да получи до 15 години затвор.

През юли тази година нидер­ланд­ските спе­ци­ални служби пуб­ли­ку­ваха паметка за борба с шпионите.

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова невед­нъж е заявя­вала, че в Осло са заети с тър­сене на митични шпи­они, вме­сто да се борят съвместно с общите предизвикателства.