Печат

Твърденията за руски атаки срещу Олимпиадата са "рядка глупост"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Лондон и Вашингтон едновременно обвиниха Русия за кибератаки срещу Игрите в Токио 

Твър­де­ни­ята на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Вели­ко­бри­та­ния за няка­кви опити на рус­ките спе­ци­ални служби с помощта на кибе­р­атаки да про­ва­лят Олимпи­а­дата в Токио преди отлага­нето й за 2021 г. заради пан­деми­ята в духа на гьо­бел­со­вата про­паганда са налуд­ни­чави измислици и редки глупо­сти, заяви пред ТАСС пред­се­да­те­лят на Коми­тета по външна поли­тика на Държав­ната дума Лео­нид Слуцки.

Това са диви лъжи, редки глупо­сти. Цинични и без­раз­съдни са подобни заяв­ле­ния, а не действи­ята на Русия. Новите обви­не­ния са поредна стъпка за дис­кре­ди­ти­ране на Рус­ката феде­рация в духа на гьо­бел­со­вата про­паганда: „Кол­кото по-​чудовищна е лъжата, тол­кова по охотно тълпата вярва в нея”. Това са тех­ните раз­чети”, каза Слуцки. Той отбе­ляза, че подобни заяв­ле­ния направо удрят дъното на отноше­ни­ята на Москва с Лон­дон и Вашингтон.

Бри­тан­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство и Наци­о­нал­ният център за кибер­сигур­ност на Вели­ко­бри­та­ния заявиха, че руски хакери от Глав­ното управ­ле­ние на Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия (бившето ГРУ) са про­вели „кибер­не­тична раз­уз­на­ва­телна опе­рация”, чиято цел били орга­ни­за­то­рите на Игрите в Токио, тех­ните спон­сори и логи­стични компа­нии. Това се пра­вело, за да се изве­дат от строя компютър­ните системи, да се попречи на про­веж­да­нето на състе­за­ни­ята. Офици­а­лен Лон­дон твърди също така, че в резул­тат на действи­ята на руски хакери били излезли от строя сто­тици компю­три по време на цере­мо­ни­ята по отри­ване на Игрите в Южна Корея през 2018 г., което попре­чило на транс­ли­ра­нето на меропри­я­ти­ето. Рус­ките хакери се опит­вали да при­крият сле­дите си и да проме­нят мето­дите си, като напом­няли хакери от Китай и КНДР.

Твърди се, че зад ата­ките сто­яли воен­но­служещи от руска войскова част 74455, която запад­ните спе­ци­ални служби свър­зват с дей­но­стта на хаке­рите. Те сто­яли и зад кибе­р­ата­ките срещу енергий­ните системи на Украйна чрез вируса NotPetya. Във връзка с тези атаки в поне­дел­ник Мини­стер­ството на пра­во­съди­ето на САЩ пре­дяви обви­не­ния на шестима рус­наци. В бри­тан­ското външно мини­стер­ство твър­дят, че Лон­дон и Вашинг­тон са решили едно­временно да изля­зат с обви­не­ния по адрес на рус­ките раз­уз­на­ва­телни служби.

Москва неед­но­кратно отхвърли обви­не­ни­ята на запад­ните страни за орга­ни­зи­ране на кибератаки.

Пра­ви­тел­ството на Япо­ния не комен­тира бри­тан­с­ките твър­де­ния. Това заяви във втор­ник на пре­с­конфе­ренция в Токио гене­рал­ният сек­ре­тар на Мини­стер­ския съвет Кацу­нобу Като.

Известно ни е за тези съобще­ния на бри­тан­с­ката страна. Пра­ви­тел­ството на Япо­ния събира съо­т­вет­ната информация, но ние бихме искали да се въздържим от комен­тари по този повод”, каза той, като заяви, че Токио ще вземе всички мерки за защита на лят­ната Олимпи­ада от кибернападения.