Печат

ШОС е обезпокоена от нова икономическа криза

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Нова све­товна ико­номи­ческа криза, про­во­ки­рана от пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, засегна и стра­ните от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС), заяви в беседа с коре­спон­дент на ТАСС гене­рал­ният сек­ре­тар на орга­ни­за­ци­ята Вла­ди­мир Норов. Изли­за­нето от тази кри­зисна ситу­ация може да се окаже продължи­телно, призна той. Гене­рал­ният сек­ре­тар напомни, че през мина­лия уикенд беше отбе­ля­зан денят за борба за лик­ви­ди­ране на нищетата.

Страните-​членки на ШОС, в които живее почти поло­ви­ната от насе­ле­ни­ето на света, отде­лят пър­во­степенно внима­ние на пре­одо­ля­ва­нето на поли­ти­че­с­ките и социално-​икономическите после­дици от пан­деми­ята”, заяви Норов. Спо­ред него уси­ли­ята са насо­чени преди всичко към бор­бата с без­ра­бо­тицата и бедността.

Той под­черта, че на тери­то­ри­ята на ШОС живеят над 800 млн. млади хора, а лип­сата на ико­номи­че­ски възмож­но­сти може да стане опасна тен­денция, която е спо­собна да под­тикне соци­ално уяз­ви­мите млади хора към про­ти­воправна дей­ност, в това число и към теро­ризъм и нар­ко­трафик. Във връзка с това, отбе­лязва Норов, лик­ви­ди­ра­нето на бед­но­стта на про­стран­ството на ШОС при­до­бива все по-​голямо зна­че­ние за общото процъф­тя­ване, за сигур­но­стта и ста­бил­но­стта в региона.

При­о­ри­тетна цел на ШОС в съо­т­вет­ствие на Хар­тата на орга­ни­за­ци­ята е съдействие за все­ст­ран­ния и балан­си­ран ико­номи­че­ски ръст, устой­чи­вото раз­ви­тие в реги­она върху осно­вата на парт­ньор­ството за подоб­ря­ване на живота на наро­дите на държа­вите членки. Под пред­се­да­тел­ството на Русия се раз­ра­ботва План за действия за реа­ли­зи­ране на Стра­теги­ята за раз­ви­тие на орга­ни­за­ци­ята в пери­ода 20212025 г. Пла­ни­рано е той да бъде приет на пред­сто­ящата среща на най-​високо рав­нище на ШОС през ноем­ври. Този документ е насо­чен също така към сътруд­ни­че­ство в областта на бор­бата с бедността.

Норов отбе­ляза, че спо­ред оцен­ките на ООН в отделни държави от ШОС се запазва високо рав­нище на бед­ност. Голяма част от бед­ните сло­еве живее в отда­ле­чени град­ски тери­то­рии и в сел­ска мест­ност. За да бъдат пре­одо­лени про­блемите за достъп­но­стта на услу­гите и инфра­струк­ту­рата за тези сло­еве от насе­ле­ни­ето, Русия е раз­ра­бо­тила и е пред­ложила за при­емане на пред­сто­ящата среща на най-​високо рав­нище Концепция за сътруд­ни­че­ство на държа­вите членки за раз­ви­тие на отда­ле­че­ните и сел­ските тери­то­рии в диги­тал­ната епоха.

Паки­стан също се е обър­нал с пред­ложе­ние за съз­да­ване на спе­ци­ална работна група за борба с нище­тата и на Център за спо­де­ляне на опит за съкраща­ване на бедността.

Норов отбе­ляза впе­чат­ля­ващия опит в бор­бата с нище­тата, демон­стри­ран от Китай. Най-​многолюдната страна в света се е ппри­ближила плътно до реша­ване на про­блемите за пълно изко­ре­ня­ване на нище­тата. Спо­ред оценка на Све­тов­ната банка от 1978 г. досега броят на хората в Китай, които живеят под чер­тата на бед­ност, е нама­лял с повече от 650 млн. души.

Всички страни от Цен­трална Азия, Индия, Паки­стан и Русия са постиг­нали съще­ствени резул­тати в бор­бата с бед­но­стта. В пуб­ли­ку­ван на сайта на ООН отчет се посочва, че в Русия прак­ти­че­ски няма хора, които спо­ред мето­ди­ката на Све­тов­ната банка се отна­сят към катего­ри­ята „абсо­лютно беден”. Про­веж­да­ната в стра­ната ефек­тивна поли­тика в сфе­рата на бор­бата с бед­но­стта пре­дви­жда към 2024 година наци­о­нал­ното рав­нище на бед­ност да бъде снижено минимум два пъти.