Печат

Без Русия Съветът на Европа губи общоевропейския си характер

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пред­се­да­те­лят на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко раз­чита, че визи­тата на гене­рал­ния сек­ре­тар на Съвета на Европа Мария Пейчинович-​Бурич в Русия ще съдейства за пре­кра­тя­ва­нето на конфрон­таци­ята и на опи­тите за непра­во­мерно лиша­ване от пъл­номощия на рус­ката делегация в Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Срещата се състоя в Съвета на феде­раци­ята. Спо­ред Мат­ви­енко здра­во­ми­слещите хора раз­би­рат, че без Русия орга­ни­за­ци­ята би изгу­била своя общо­ев­ропе­йски харак­тер, което озна­чава и в много отноше­ния — и сми­съла на своето съще­ству­ване. „В този слу­чай благо­род­ната цел на Съвета на Европа — изграж­дане на единна Европа без раз­де­ли­телни линии в единно пра­вово и хума­ни­тарно изме­ре­ние от Лиса­бон до Вла­ди­во­сток — би била окон­ча­телно погре­бана”, отбе­ляза Матвиенко.

Сена­торът под­черта, че без Русия е трудно да бъдат решени много въпроси, инте­ре­су­ващи Съвета на Европа, като добави, че от своя страна и Русия е заин­те­ре­су­вана от активна работа в струк­ту­рите на орга­ни­за­ци­ята. „За съжа­ле­ние, има русофоб­ско малцин­ство, което се опитва да бло­кира кон­струк­тив­ните под­ходи в раз­ви­ти­ето на отноше­ни­ята между Съвета на Европа и Русия”, кон­ста­тира Матвиенко.

Тя благо­дари на гене­рал­ния сек­ре­тар на Съвета на Европа, че е наме­рила възмож­ност да посети Русия, въпреки слож­ната ситу­ация в Европа, пре­диз­ви­кана от пан­деми­ята на коро­на­ви­рус­ната инфекция и с пан­деми­ята на анти­рус­ката истерия.