Печат

Съветът за сигурност на ООН обсъди контрола на прекратяване на огъня

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Съветът за сигур­ност на ООН обсъди необ­хо­димо­стта да се осигури кон­трол на режима на пре­кра­тя­ване на огъня в Нагорни Кара­бах, заяви в нача­лото на сед­мицата пред жур­на­ли­сти пред­се­да­тел­стващият през октом­ври Съвета посто­я­нен пред­ста­ви­тел на Русия в Све­тов­ната орга­ни­за­ция Васи­лий Небензя след закри­тото засе­да­ние за Нагорни Карабах.

Сега е необ­хо­димо да се гаран­тира пре­кра­тя­ва­нето на огъня, това е най-​насъщният въпрос, тъй като съо­т­вет­ното реше­ние беше взето, но не се изпъл­нява — каза той. — Този въпрос, раз­бира се, беше обсъж­дан по време на кон­сул­таци­ите и Съветът за сигур­ност беше доста еди­нен в под­хо­дите си.” Небензя поясни, че за изпращане в реги­она на наблю­да­телна мисия на ООН ще е необ­хо­дим спе­ци­а­лен ман­дат от Съвета, а това не е бърз процес. „Имаше съобще­ния, че рус­кият мини­стър на отбра­ната обсъж­дал с колегите си от Арме­ния и Азер­байджан как да се осъще­ствява кон­тролът”, отбе­ляза посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия в ООН. Дипло­матът не изключи с наблю­де­ни­ето да се заеме Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство в Европа, още повече, че тази орга­ни­за­ция води процеса на урегу­ли­ране. „Кой ще бъде там, в какво каче­ство все още остава въпрос, който се обсъжда”, каза в заклю­че­ние Васи­лий Небензя.