Печат

НАТО увеличава активността си около руските граници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Според Йенс Столтенберг завишеното финансиране ще позволи да се разгръщат сили и бойни групи на източния фланг на алианса

Мини­стрите на отбра­ната на НАТО на 17 и 18 фев­ру­ари ще обсъдиха по време на видео­конфе­ренция разши­ря­ва­нето на финан­си­ра­нето на воен­ната актив­ност на али­анса около рус­ките гра­ници, заяви в гене­рал­ният сек­ре­тар на нАТО Йенс Стол­тен­берг на пре­с­конфе­ренция в Брюк­сел. (Реше­ни­ята ще бъдат взети след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя — бел.ред.)

Новата концепция

Воен­ните мини­стри започ­ват също така и подго­товка на нова стра­теги­ческа концепция на али­анса. В част­ност, гене­рал­ният сек­ре­тар обеща да се повиша­ват воен­ните раз­ходи, както и да се работи върху съкраща­ва­нето на въг­ле­род­ното замър­ся­ване в натов­ските армии чрез внед­ря­ване във въоръже­ните сили на али­анса на „зелени” технологии.

Ще пред­ложа да при­стъпим към обно­вя­ване на стра­теги­че­с­ката концепция на НАТО, за да можем всички заедно да отго­во­рим на проме­нящата се стра­теги­ческа ситу­ация, за да потвър­дим нашата при­вър­за­ност към нашите цен­но­сти, за да укрепим транс­ат­лан­ти­че­с­ката връзка — каза Стол­тен­берг. — Ще пред­ложа на мини­стрите да започ­нат обсъж­дане на моята иници­а­тива „НАТО-​2030″ в рам­ките на подго­тов­ката на пред­сто­ящата през март среща на най-​високо рав­нище на алианса.”

Програмата „НАТО-​2030″ е комплекс от подгот­ви­телни пред­ложе­ния, на базата на които на мар­тен­ската среща трябва да бъде при­ета новата стра­теги­ческа концепция. Този пакет с пред­ложе­ния обаче не се огра­ни­чава с при­ема­нето на новата отбра­ни­телна стра­тегия, а ще се допълва и разширява.

Как и срещу кого

Стол­тен­берг вед­нага опре­дели срещу кого е насо­чена новата концепция на НАТО: „Китай и Русия се нами­рат в пред­ния край на авто­ри­тар­ното настъп­ле­ние срещу меж­ду­на­род­ния све­то­вен ред, осно­ван върху пра­вила, поради което ние сме длъжни да заси­лим поли­ти­че­ския диа­лог и прак­ти­че­ското сътруд­ни­че­ство на всички мислещи като нас страни за при­движ­ване на сво­ите цен­но­сти и сво­ите интереси.”

В рам­ките на обсъж­да­нето на програмата „НАТО-​2030″ и на подго­тов­ката на новата стра­теги­ческа концепция на али­анса Стол­тен­берг озвучи няколко свои предложения.

Първо, той има наме­ре­ние да пред­ложи на стра­ните от НАТО да уве­ли­чат финан­си­ра­нето на воен­ната актив­ност, осо­бено на източ­ния фланг на алианса.

Второ, да се про­вежда ежегодна оценка на уяз­вимо­стта на инфра­струк­ту­рата на стра­ните от НАТО.

Трето, за да се „запази тех­но­логич­ното превъз­ход­ство на НАТО” (без да се споме­нава над кого), Стол­тен­берг пред­лага иници­а­тива за отбра­ни­телни ино­вации — разши­ря­ване на инве­стици­ите в раз­ра­бот­ва­нето на нови видове въоръже­ния. „Тази иници­а­тива ще осигури повиша­ване на опе­ра­тив­ната съвме­стимост на нашите сили и сътруд­ни­че­ство със САЩ в ино­ваци­он­ната сфера”, заяви той.

Четвърто, гене­рал­ният сек­ре­тар обеща да се заеме с после­диците от гло­бал­ните промени в климата в името на гло­бал­ната сигур­ност, както и да раз­ра­боти „зла­тен стан­дарт” за снижа­ване на въг­ле­род­ното замър­ся­ване във воен­ния сектор.