Печат

САЩ въвличат НАТО в конфликта заради оръжейните печалби

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Комен­та­торът на тур­ския вест­ник „Милиет” Тун­джа Бенгин твърди, че САЩ във­ли­чат НАТО в конфликта в Украйна, за да полу­чат най-​голяма изгода от про­даж­бите на оръжие. Спо­ред него аме­ри­канците са готови да ста­нат глаша­таи на истин­ска ката­строфа. Комен­та­торът смята, че поради тази при­чина САЩ, които наблю­да­ват ситу­аци­ята отда­лече, „потри­ват радостно ръце”.

„Кол­кото повече Европа е въвле­чена в конфликта с Русия, тол­кова повече тя става зави­сима от САЩ”, твърди журналистът.

В ста­ти­ята си той пише, че на аме­ри­кан­с­ката страна е изгодно да прави това, осо­бено да рекламира само­лети, системи за про­ти­во­въз­душна отбрана, раз­лични видове оръжия. Бенгин смята, че аме­ри­канците виждат в НАТО орга­ни­за­ция, която отго­варя на аме­ри­кан­с­ките ико­номи­че­ски интереси.

По-​рано рус­кият мини­стър на отбра­ната Сергей Шойгу заяви, че действи­ята на САЩ и на тех­ните съюз­ници във­ли­чат стра­ните от НАТО в конфликта в зоната на спе­ци­ална военна опе­рация и могат да дове­дат до непред­ска­зу­емо рав­нище на него­вата ескалация.