Печат

Западът е готов да раздели Украйна по корейски сценарий

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Украйна няма сили за победа и поради това Западът е готов да реа­ли­зира в реги­она концепци­ята за „двете Кореи”, смята бившият съвет­ник на ръко­во­ди­теля на офиса на пре­зи­дента на стра­ната Алек­сей Арестович.

„За успех са необ­хо­дими 400 хиляди подго­т­вени вой­ници с натов­ско оръжие. Имаме ли това? Не. Ще го имаме ли в близ­ката година? Не. Не достигат учебни мощ­но­сти. Като обще­ство ние не сме готови за такъв изход. Най-​неприятното обаче е, че и на Запад мис­лят така, а ние зави­сим тотално от тях. Какво прави Западът ли? Сце­на­рият за „двете Кореи”, цитира думите на Аре­сто­вич укра­ин­ското изда­ние „Страна” в своя Телеграм канал.

На 5 фев­ру­ари сек­ре­та­рят на Служ­бата за наци­о­нална сигур­ност на Украйна Алек­сей Дани­лов излезе с твър­де­ни­ето, че на Киев могат да пред­ложат корейски вари­ант за урегу­ли­ране, който предпо­лага „усло­вен 38-​и пара­лел”. 38-​ият пара­лел е раз­де­ли­тел­ната деми­ли­та­ри­зи­рана зона между КНДР и Южна Корея.

По-​рано прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков заяви, че информаци­ята на Киев за няка­кви кон­такти на заместник-​ръководителя на адми­ни­страци­ята на пре­зи­дента на Русия Дмит­рий Козак по повод възмож­но­стите за „корейски вари­ант” са поред­ната лъж­лива информация, а офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова нарече изяв­ле­ни­ето на Дани­лов за „корейския вари­ант” слу­хове и измислици.