Печат

108 минути, които промениха света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

60 години от полета на първия човек в Космоса - Юрий Гагарин  

На 12 април (1961 година пър­вият жител на Земята пре­одо­лява зем­ното при­тег­ляне с кораба „Восток-​1″ и оби­каля пла­не­тата за 1 час и 48 минути в далеч­ния и непо­знат тогава Кос­мос. 12 април става Меж­ду­на­ро­ден ден на авиаци­ята и кос­мо­нав­ти­ката. 108-​те минути на Гага­рин проме­ниха света и това бе сен­за­ция. И днес се случ­ват кос­ми­че­ски сен­за­ции най-​вече в

Печат

Поколението, което прокарваше пътя към Космоса

Автор Пол­ков­ник о.з. Цве­тан Стой­нов­ски, инструк­тор на пър­вия българ­ски кос­мо­навт Георги Ива­нов. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

Ще започна с един епи­зод, вря­зал се дъл­боко в паметта ми. 12 април 1961 година. На летище Телиш се подгот­вяме за започ­ване на полети с кур­сан­тите на само­лет Як-​11. В момента те са на стаж в завод в град Пле­вен и след една сед­мица ще дой­дат при нас, за да продължат лета­тел­ната си подго­товка. Мина­лата година успешно завършиха пър­вия етап от

Печат

Цветя за първия космонавт

Автор Весела Алек­сан­дрова, София. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

Уважа­ема редакция на в. „Русия днес — Рос­сия сего­дня”, името ми е Весела Нико­лова Алек­сан­дрова, по баща Ива­нова, пона­сто­ящем пен­си­о­нерка, и в онези далечни вече дни имах късмета и щасти­ето да бъда избрана да посрещна пър­вия кос­мо­навт — героя на СССР и да му връча букет цветя на българ­ска земя. Това се случи на 22 май 1961 г., когато Юрий Алексеевич

Печат

Животът и работата ми са изпълнени с космическа атмосфера

Автор Димит­рина Гергова. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

Пред­ста­ви­те­лят на Рос­со­труд­ниме­ство в Бълга­рия и дирек­тор на РКИЦ ОЛГА НИКО­ЛА­ЕВНА ШИРО­КОВА раз­казва за „кос­ми­че­с­ките” стра­ници в биографи­ята си. Пре­красна новина е, че през сеп­тем­ври в РКИЦ ще бъде открит планетариум

- Олга Нико­ла­евна, позна­ваме се от мина­лата Ви работа в РКИЦ. И тогава, и сега прави впе­чат­ле­ние, че темата Кос­мос и