Печат

Цветя за първия космонавт

Автор Весела Алек­сан­дрова, София. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

Уважа­ема редакция на в. „Русия днес — Рос­сия сего­дня”, името ми е Весела Нико­лова Алек­сан­дрова, по баща Ива­нова, пона­сто­ящем пен­си­о­нерка, и в онези далечни вече дни имах късмета и щасти­ето да бъда избрана да посрещна пър­вия кос­мо­навт — героя на СССР и да му връча букет цветя на българ­ска земя. Това се случи на 22 май 1961 г., когато Юрий Алек­се­е­вич Гага­рин при­стигна в София. Тогава бях уче­ничка в 7-​ми клас на 10-​то ЕСПУ в София.

Спом­ням си много ясно тези мигове на дет­ска радост и въл­не­ние, когато дружин­ните ръко­во­ди­телки ни съобщиха, че нашето учи­лище е избрано да посрещне на летище София съвет­ски гост и то не кой да е, а пър­вия човек, издиг­нал се в Кос­моса и видял неве­ро­ят­ната кра­сота на нашата Земя. Аз и още едно момче бяхме избрани да връ­чим двата букета — един на кос­мо­навта и един на него­вата съпруга, която после се оказа, че не го придружаваше.

И така настъпи утрото на 22 май 1961 година — слън­чево и топло, като по поръчка. Въл­не­ни­ето и гор­до­стта на роди­те­лите ми беше раз­би­ра­емо, а сует­нята на моята майка да при­готви и изглади уче­ни­че­с­ката ми униформа беше съв­сем есте­ствена. Когато при­стиг­на­хме на летището, там вече ни оча­к­ваха и буке­тите цветя — бели гла­диоли за Гага­рин и чер­вени рози за съпругата му. Еуфо­ри­ята беше все­обща и невъоб­ра­зима. Хора имаше не само на летището, но и по целия път до града. Беше подго­т­вена, раз­бира се, чер­ве­ната пътека, по която тряб­ваше да се при­движи от само­лета Юрий Алек­се­е­вич, а от двете страни на пъте­ката бяха наре­дени моите съу­че­ници — пио­нери. И ето настъпи търже­стве­ният момент — само­летът спря, вра­тата се отвори и се появи Юрий Алек­се­е­вич Гага­рин. Съв­сем обик­но­вен, неви­сок, обле­чен във военна униформа човек. Заслиза леко по стъл­бата като махаше усмих­нат на при­вет­стващите го хора. И тогава се случи нещо, което аз най-​малко оча­к­вах. Държав­ните и пар­тийни мъже бук­вално ме изблъс­каха в стремежа си да стиг­нат до кос­мо­навта и да го поздра­вят. Аз, мал­кото пио­нерче, с гла­дио­лите в ръка, виждах само гър­бо­вете на въз­раст­ните. Вико­вете, глъч­ката бяха неопи­су­еми. В след­ващия момент, някой отзад сигурно се досети, че все пак трябва да бъдат връ­чени цветя на госта и лекичко, но твърдо ми про­прави път. И извед­нъж се ока­зах лице в лице с Юрий Алек­се­е­вич. Пода­дох му букета с думите „Добре дошъл”, а той усмих­нат ми подаде ръка и с думите „Большое спа­сибо”, стисна с благо­дар­ност моята мъничка, дет­ска ръка. И това беше всичко! Много ми се искаше да му кажа колко сме горди и щаст­ливи да го посрещ­нем на наша българ­ска земя, но това не ми беше зада­чата, а и всичко се пра­веше по пред­ва­ри­телно уточ­нен про­то­кол. Моята среща продължи не повече от минута, но достатъчно, за да я запомня зави­наги! Това, което ме впе­чатли и запом­них за цял живот от тази мимо­летна среща, бяха неве­ро­ятно сините му усмих­нати очи и лас­кав, топъл глас!

А какъв праз­ник беше чества­нето на 24 май в при­състви­ето на Гага­рин — на манифе­стаци­ята бяха при­стиг­нали хора от цялата страна с един­стве­ната цел да зър­нат, макар и от далеч, пър­вия кос­мо­навт на Земята. Тази все­обща радост и въз­торг бяха не само защото той беше пър­вият кос­мо­навт, но се под­хран­ваха и от него­вото есте­ствено и скромно пове­де­ние. Той даже сякаш се при­тес­ня­ваше от тол­кова голямо внима­ние, не отказ­ваше да се ръкува и да се снима, когато това беше възможно. Цялото му госту­ване на българ­ска земя беше като един непрекъс­нат някол­код­не­вен наци­о­на­лен празник.

Да, съд­бата е била благо­склонна към мен като ми е дала възмож­ност, макар и за миг, не само да видя отблизо, но и да се ръку­вам с пър­вия човек напус­нал пре­де­лите на Земята и про­пра­вил пътя на бъдещите поко­ле­ния в Кос­моса. Осъзна­тото усещане за щастие, пода­рено ми от съд­бата, дойде много по-​късно. С годи­ните, връщайки се назад в споме­ните си, раз­би­рам какъв неве­ро­я­тен късмет съм имала. И не забра­вям да раз­каз­вам за тази среща на моите деца и внуци!