Печат

Крим е руски

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова . Пуб­ли­ку­вана в Новини

Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

През послед­ните дни беше опо­ве­стено изказва­нето на външ­ния мини­стър на Феде­рална репуб­лика Герма­ния Хайко Маас, който отхвърли иде­ята на пре­зи­дента Тръмп Русия да бъде вър­ната във формата Г-​8 или Г-20…Мотивите на Маас са само русофоб­ски клишета, свър­зани с Крим, Украйна и Мин­ските спо­ра­зуме­ния. Но обяс­не­ни­ето е само едно — Маас е соци­ал­демо­крат, който се пре­струва, че е наслед­ник на архи­текта на Източ­ната поли­тика Вили Брандт, но всъщ­ност е послу­шен уче­ник на яст­ре­бите на Сту­де­ната война и Соро­со­и­дите. Заради такива идео­логи­че­ски слага­че­ства соци­ал­демо­кра­тите в Европа и в Герма­ния са елек­то­рално изче­зващ вид!

Напом­няме на мини­стър Маас — ситу­аци­ята в Крим е подобна на тази, свър­зана с раз­де­ля­нето и обе­ди­ня­ва­нето на „двете Герма­нии”. През 1945 г. по волята на анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция (СССР, Вели­ко­бри­та­ния, САЩ) герман­ският народ бе раз­де­лен на Източна и Западна Герма­ния. А през октом­ври 1990 г. благо­да­ре­ние на компромиса на СССР и наци­о­нал­ната идея на герман­ския народ той се обе­дини в сво­ята родина! Ето защо мини­стър Маас не може да отрича правото на Крим да се върне в Рус­ката феде­рация. През 2014 г. на общо­на­ро­ден рефе­рен­дум 97% от граж­да­ните на Крим решиха, че искат да живеят в Русия, към която при­над­лежат от сто­ле­тия! Така бе уважена волята на крим­ските граж­дани и бе попра­вено едно исто­ри­че­ско недоглеж­дане. Днес Крим се раз­вива про­спе­ри­ращо като неот­де­лима част от Рус­ката феде­рация, а това бе препо­твър­дено неот­давна и на кон­сти­туци­он­ният референдум!

Жалко е, че Западът продължава да вади ске­ле­тите на Сту­де­ната война.

Явно е, че Вашинг­тон, Брюк­сел и Бер­лин не се инте­ре­су­ват от волята на жите­лите на Крим, Донецк и Луганск и тър­сят повод за про­ти­вопо­ста­вяне с Русия, която укрепва сво­ята държав­ност и духовност!

Санкци­ите и русофо­би­ята са път за никъде.

Светът днес е многопо­лю­сен, а балансът се осно­вава на вза­им­ното уваже­ние, на поли­ти­че­ски, соци­ални и циви­ли­за­ци­онни раз­ли­чия. Пре­диз­ви­ка­тел­ствата на ХХI в. са теро­ризмът, пан­деми­ите и бед­но­стта, а те могат да бъдат решени само в диа­лог и сътруд­ни­че­ство между наци­о­нал­ните държави, а не от гло­бал­ната олигар­хия и експло­атация. САЩ, Герма­ния и Европе­йският съюз са длъжни да се съоб­ра­зя­ват с реал­но­стта, че Крим е неде­лима част от РФ и въпро­сът за при­над­леж­но­стта на чер­номор­ския полу­ост­ров не съществува!

Само поли­ти­ката на диа­лог, раз­би­ра­тел­ство и сътруд­ни­че­ство с Русия и другите циви­ли­за­ци­онни цен­трове ще са активни днес. Това пове­лява добрият тон в меж­ду­на­род­ната поли­тика, на който ни учат мъд­реците акад. Евге­ний При­ма­ков и Хенри Кисинджър.

Мирът и уваже­ни­ето между наро­дите, расите, етно­сите, религи­ите и реги­о­ните — ще спа­сят света от нови войни и ще го напра­вят по-​справедлив!