Печат

В Будапеща се проведе музикален маратон, посветен на Прокофиев

На 4 фев­ру­ари през целия ден в Будапеща звуча музи­ката на рус­кия компо­зи­тор Сергей Про­кофиев. Много­ча­со­вите изпъл­не­ния зву­чаха в Наци­о­нал­ната концертна зала „Бела Бар­ток” и във Фести­вал­ния театър на Будапеща. Музи­кал­ният мара­тон бе орга­ни­зи­ран от некомер­че­с­ката компа­ния Mupa Budapest и Будапе­щен­ския фести­ва­лен оркестър. Подобни фести­вали се про­веж­дат в унгар­ската сто­лица вече четвърт век под девиза „Един

Печат

С композиции от лед започва Olkhon Ice Fest на Байкал

Седем майстори по рабо­тата с лед от раз­лични реги­они на Русия започ­наха изграж­да­нето на ледени компо­зиции на ост­ров Олхон на Бай­кал. Покрай брего­вете те форми­рат образи от леда, който се е обра­зу­вал по ска­лите в резул­тат на засти­ване на водата, съобщава ТАСС, позо­ва­вайки се на информация от орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет на ежегод­ния фести­вал на

Печат

На "Февральская сирень" представиха пюрфюмерия, кулинария и живопис

В Петер­бург­ската ака­демична капела за три дни се настани концеп­ту­ал­ният фести­вал „Фев­ральская сирень” — автор­ски аро­мати от колекци­ята „Сире­не­вые исто­рии”, бяха орга­ни­зи­рани майс­тор­ски кла­сове, съобщи пре­зи­дентът на гил­ди­ята на парфю­ме­ри­стите и автор на иде­ята за фести­вала Оксана Чернишова.

„Бялата зала на капе­лата беше изпъл­нена с живи

Печат

В Брезово откриха изложба за Верешчагин

На 7 фев­ру­ари в Народно чита­лище „Отец Паи­сий — 1876 г.” в град Бре­зово беше открита изложба, посве­тена на вели­кия руски худож­ник бата­лист Васи­лий Васи­ли­е­вич Вереш­чагин. С тази про­ява отбе­ля­за­хме още вед­нъж 180 години от рож­де­ни­ето на худож­ника, свър­зал своя твор­че­ски и житейски път с най-​драматичните и геро­ични съби­тия в Руско-​турската