Печат

В Деня на поезията Русия отговoри със стихове на Багряна!

Рус­кият посла­ник у нас Елео­нора Мит­рофа­нова и дипло­мати от посол­ството реци­ти­раха сти­хо­тво­ре­ния по повод Све­тов­ния ден на пое­зи­ята на българ­ски и руски език — „Като слънце” на леген­дар­ната Ели­са­вета Баг­ряна и „Яну­ари”, на поета, есе­ист и пре­во­дач Вла­ди­мир Соколов.

КАТО СЛЪНЦЕ

Като зрънце,

като про­сено зрънце,

от кри­ла­тия вятър посято,

тя пони­ква несетно в душата

и порас­тва, класи и узрява.

Като

Печат

Министър Любимова критикува "Евровизия"

Пред­ста­ви­тел на Русия в „Евро­ви­зия” е певицата Манижа с песента Russia women. Песента пре­диз­вика бурни дис­ку­сии и беше кри­ти­ку­вана вклю­чи­телно от депу­тати от Думата заради „анти­рус­ките ценности”.

Мини­стърът на кул­ту­рата на Русия Олга Любимова смята, че мини­стер­ството не бива да участва в избора на пред­ста­ви­тел на Русия на меж­ду­на­род­ния песенен

Печат

Тодоровски-младши снима филм с Никита Ефремов

Млад­шето поко­ле­ние Тодо­ров­ски и Ефремов се обе­ди­ниха в нова про­дукция. Пьотр Тодоровски-​младши е внук на режисьора Пьотр Тодо­ров­ски и син на режисьора Вале­рий Тодо­ров­ски, а Никита Ефремов — син на заслужи­лия артист на РФ Михаил Ефремов и внук на знаме­ни­тия наро­ден артист на СССР Олег Ефремов. Тодо­ров­ски е режисьор, а Ефремов — изпъл­ни­тел на

Печат

Композиторът на "Любэ" пише химн на ФСО

Заедно с посто­ян­ния си съав­тор поета Алек­сандър Шага­нов, авторът на пес­ните на „Любэ”, компо­зи­торът Игор Мат­ви­енко пише химн за Феде­рал­ната служба за охрана. „Наи­стина пиша музика за химн на ФСО, а сти­хо­вете са на Саша Шага­нов. Но засега още нищо не е утвър­дено и затова — без подроб­но­сти”, каза Мат­ви­енко, цити­ран от РИА „Новости”.

Шага­нов и