Печат

Примата Захарова откри фестивала "Дягилев. P.S."

Деве­тият меж­ду­на­ро­ден фести­вал на изку­ствата „Дягилев.P.S.” бе открит във втор­ник в Санкт Петер­бург с изява на прима-​балерината на Болшой театър, народ­ната артистка на Русия Свет­лана Заха­рова на сце­ната на Алек­сандрин­ския театър, съобща­ват за меди­ите от прес­служ­бата на фести­вала. „Меж­ду­на­род­ният фести­вал на изку­ствата „Дягелив.P.S.” пред­ставя в Санкт Петер­бург програмата MODANSE на прима-​балерината на Болшой

Печат

Михалков предложи фонд в помощ на семействата на именити дейци на културата

Ден преди 75-​ия си рож­ден ден (на 21 октом­ври) режисьорът Никита Михал­ков пред­ложи да бъде съз­да­дена орга­ни­за­ция, която да помага на род­ни­ните на знаме­нити дейци на кул­ту­рата в слу­чай на тежка болест или смърт, съобщи той в интервю за ТАСС. Поводът е ситу­аци­ята със семейството на народ­ния артист на СССР Алек­сей Бата­лов, която в момента е една от

Печат

В Москва представят британска реклама от ХIХ-ХХ век

Изку­ство ли е рекламата? На този въпрос отго­варя откри­тата в Пуш­кин­ския музей изложба, наре­чена „Рекламата като изку­ство. Бри­тан­ският постер от края на ХІХ-​началото на ХХ век от сбир­ката на ГМИИ „Пушкин”.

Мисля че това е уни­ка­лен про­ект, защото на излож­бата е пред­ста­вена абсо­лютно уни­кал­ната сбирка на ориги­нални творби на хартия

Печат

Напусна този свят "Мис шарм на Канския фестивал"

…Възможно е тя да е била муза на Сергей Бон­дар­чук — човек-​колос, съз­дал кинема­тографи­чен вари­ант на руско-​съветския епос. Ирина Скобцева бе вели­ко­лепна актриса — когато трябва — иро­нична, когато е нужно — нежна…

Самият й дебют в киното е сви­де­тел­ство за високо вдиг­ната летва на актьор­ското майс­тор­ство. във филма „Отело” (1955 г., филмът е награден