Печат

Възстановиха беседката на Грин

На брега на Северна Двина в Архангелск отново се появи „бесед­ката на Грин”. През 19101912 година писа­те­лят роман­тик Алек­сандър Грин е бил зато­чен в този край. По спомени на съвремен­ници той често отся­дал в живопис­ния пави­лион от края на ХІХ век. По съвет­ско време бесед­ката изчез­нала — не се знае дали про­сто е премах­ната или е отка­рана в Москва. Но жите­лите на сто­лицата на Помо­ри­ето не са забра­вили за знаменития

Печат

Олимпийското Мече осиротя

На 84 години, на 20 юли, почина народ­ният худож­ник на РФ Вик­тор Чижи­ков — автор на образа на мечето — Мишка — талис­ман на лет­ните Олимпийски игри-​1980 г., се казва в съобще­ние на стра­ницата на депар­тамента „Пла­нета Дет­ства” на изда­тел­ство АСТ, цити­рано от ТАСС. „С тъга съобща­ваме, че напусна този свят Вик­тор Алек­сан­дро­вич Чижов, наро­ден худож­ник на

Печат

Обичам те, Русия, заради твоя велик народ

Уважа­ема редакция, пише ви 93-​годишната българка-​родолюбка ЕЛЕНА КОСЕВА ДИМИТ­РОВА от град Горна Оря­хо­вица, а сега „пен­си­о­нер­ска емигрантка” в Асе­новград при сина и сна­хата. От 2012 година, отка­кто съм дошла в Асе­новград, не съм про­пус­нала брой на вашия вест­ник. Не мога да си поз­воля або­намент, но от сед­мич­ната си издръжка заде­лям за „Русия