Печат

Скандинавия отдавна е в плановете на НАТО

Автор Вла­ди­слав Гуле­вич. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

България е подредена в регионалните блокове за конфронтация с Русия

Уско­ре­ният ход на Швеция и Фин­лан­дия към НАТО на Запад бе наре­чен отго­вор на воен­ните действия на Русия в Украйна, като се посочва, че член­ството на двете страни в али­анса ще усили тех­ния отбра­ни­те­лен потенциал. Всъщ­ност става дума за съв­сем друго — за съз­да­ване на потенци­ална заплаха по периметъра на Русия. При това няма съм­не­ние, че ако

Печат

Европа изпадна в унизителна зависимост

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

В края на мина­лата сед­мица на среща с пред­ста­ви­тели на Рус­кия съюз на предпри­е­ма­чите и про­из­во­ди­те­лите и с колек­тива на авиаци­он­ния завод в Улан Уде Вла­ди­мир Путин направи изказва­ния, с които даде сво­ята оценка за лиде­рите и поли­ти­ката на днешна Европа.

Ние възпри­ехме сло­во­съче­та­ни­ето „непри­я­тел­ски страни”. То обаче не отра­зява точно