Печат

Украйна влиза в опасна сделка

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Киев вербува Ердоган за войната в Донбас и про-тивопоставянето срещу Москва

В Киев с осо­бен въз­торг посрещ­наха нови­ните от посеще­ни­ето на пре­зи­дента си Вла­ди­мир Зелен­ски в Анкара и срещата му с него­вия тур­ски колега Реджеп Ердоган. Съобщено бе, че укра­ин­ският гост е пока­нил дома­кина си да се при­съе­дини към т.нар. Крим­ска платформа. Въз­ни­ква обаче въпро­сът дали укра­инците не бър­зат да се рад­ват, защото има