Печат

Кавказкият баланс на Русия

Автор Сергей Мар­ке­до­нов*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Катастрофа заплашва Азербайджан и Армения без посредничеството на Москва

Русия и Турция играят доста раз­лични роли в ситу­аци­ята, съз­дала се този месец в резул­тат от въоръже­ните сблъ­съци между Арме­ния и Азер­байджан в гра­нич­ния Тавушки регион. Армен­ската обще­стве­ност възпри­ема нега­тивно факта, че Анкара открито под­крепя Азер­байджан, докато Москва заема неутрална позиция.

Наи­стина Русия от десетилетия

Печат

Дипломати гасят огъня

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров във втор­ник се срещна с посла­ниците на Арме­ния и Азер­байджан — Вар­дан Тога­нян и Полад Бюл­бю­логлу. Те разго­ва­ряха за въз­ник­на­лите между Баку и Ере­ван гра­нични стълк­но­ве­ния и мер­ките за тях­ното пре­кра­тя­ване. Не беше забра­вен и ста­рият конфликт в Нагорни Кара­бах. Срещата се състоя във формат на работна