Печат

Германия отстоя "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

В Киев не си дават сметка, че Меркел не се е клела във вярност към интересите на Украйна

Какво се случи с Ангела Мер­кел? Досега любимка на нем­ските медии, днес те я упрек­ват, че е про­явила сла­бост. Оказва се, че „сла­бо­стта” не е в това, че не е защи­тила инте­реса на Герма­ния, а в това, че в кон­крет­ния слу­чай той съвпада с рус­кия. Такъв извод следва от загла­ви­ята на вест­ниците. Zeit пише: „В Москва може да се рад­ват”. Spiegel

Печат

Монополът на долара постепенно свършва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Русия почти напълно се отказа от долара в износа на оръжие, съобщиха от „Росо­бо­ронэкс­порт”. Това е още една зна­чи­телна стъпка на Москва да се осво­боди от зави­симо­стта от аме­ри­кан­с­ката валута. Това наи­стина предпазва експорт­ните сделки от действи­ето на евен­ту­ални нови санкции, но съз­дава и някои труд­но­сти. „Пове­чето дого­вори на