Печат

Курилите - островите на раздора

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Въпреки всичко, се запазва надеждата за мирен договор между Русия и Япония

В изказва­нето си на 3 сеп­тем­ври на Източ­ния ико­номи­че­ски форум във Вла­ди­во­сток пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин заяви, че на Курил­ските ост­рови ще бъдат съз­да­дени безпреце­дентни усло­вия — при­ви­легии и стимули за биз­неса, вклю­чи­телно осво­бож­да­ване от клю­чови данъци върху печал­бата и имуще­ството, позем­ле­ния и транспорт­ния данък за