Печат

Западът не съзнава каква война го чака

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

В словото си за годишнината от победата при Сталинград Путин предупреди за последиците от неусвоените уроци на историята

Днес отбе­ляз­ваме една от най-​важните и съд­бо­носни дати в исто­ри­ята на нашата страна и на целия свят. Точно преди 80 години на ста­линград­ска земя, на брего­вете на вели­ката руска река Волга беше спрян и безвъз­вратно обър­нат в бяг­ство нена­вист­ният и жесток враг, завърши дългата, труд­ната и

Печат

Васалите на САЩ поделиха ролите си

Автор Андрей Сушенцов*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

По всичко личи, че иници­а­ти­вата за сегаш­ната меж­ду­на­родна криза при­над­лежи на САЩ. Целта е една: да се попречи на форми­ра­нето на полицен­три­чен свят и да се утвърди аме­ри­кан­с­ката хеге­мо­ния поне до края на XXI век. За постигане на целта Вашинг­тон се опитва да про­во­кира Русия и Китай да предпри­емат резки стъпки, които да отблъс­нат съюз­ниците им. С