Печат

Русия прибира своите капитали от офшорните компании

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва излиза от споразумението с Кипър за избягване на двойното данъчно облагане

Русия реши да излезе от спо­ра­зуме­ни­ето с Кипър за избяг­ване на двой­ното данъчно облагане, съобщи ТАСС. Към това реше­ние Москва върви не от вчера. В Мини­стер­ството на финан­сите обяс­ниха, че само за послед­ните две години от стра­ната са изтекли над 3,5 три­ли­она рубли, за да вля­зат в кипър­ските офшорки.

С разтрогва­нето на

Печат

Русия приключи клиничните изпитвания на ваксина срещу COVID-19

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на здравеопазва­нето на Руската феде­рация Михаил Мурашко обяви при­клю­ч­ва­нето на кли­нич­ните изпит­ва­ния на вак­си­ната срещу коро­на­ви­рус, раз­ра­бо­тена от Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски център по епи­демио­логия и мик­ро­био­логия „Н. Ф. Гама­лея” пре­даде РИА „Новости”.

Реги­страци­ята на вак­си­ната се оча­ква на 1012 август. Така Русия ще

Печат

Отвориха избирателни секции за президентските избори в Беларус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В три града на Русия се отво­риха изби­ра­телни секции за пред­срочно гла­су­ване на пре­зи­дент­ските избори в Бела­рус: Москва, Санкт Петер­бург и Кали­нинград. Граж­да­ните на Репуб­лика Бела­рус, посто­янно пре­би­ва­ващи или временно пре­би­ва­ващи на тери­то­ри­ята на Рус­ката феде­рация, могат да участват в гла­су­ва­нето, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

В

Печат

САЩ ще разположат ядрени ракети за "сдържане на Москва"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Раз­ра­бот­ва­нето и разпо­лага­нето на ядрени кри­лати ракети за мор­ско бази­ране е от съще­ствено зна­че­ние за „сдър­жане на Русия”. Такава позиция бе обявена в офици­ал­ното изяв­ле­ние на Пен­тагона, цити­рано от ТАСС.

В същото време се отбе­лязва, че Съе­ди­не­ните щати са сва­лили от дежур­ство послед­ната си ядрена кри­лата ракета за мор­ско бази­ране през 2010

Печат

Правителството отпуска 100 млрд. рубли за безплатна храна за ученици

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

До 2023 година пра­ви­тел­ството на Рус­ката феде­рация ще отпусне около 100 мили­арда рубли за 57 реги­она, за орга­ни­зи­ране на безплатна топла храна за уче­ници от начал­ните кла­сове (14 клас). Това съобщи ТАСС, позо­ва­вайки се на документ на каби­нета на министрите.

Документът предпо­лага отпус­кане на суб­си­дии на субекти в размер на 16,2 мили­арда рубли през