Печат

САЩ се упражняват в нанасяне на ядрен удар срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

През послед­ния месец по време на уче­ния 10 аме­ри­кан­ски бом­бар­ди­ро­вача са се упраж­ня­вали в използване на ядрено оръжие срещу Русия, като това е ста­вало едно­временно край източ­ните и запад­ните гра­ници на стра­ната. Най-​опасното при­ближа­ване до рус­ката тери­то­рия е било едва 20 км. Това съобщи в сряда Сергей Шойгу на засе­да­ние на колеги­ята на воен­ното ведомство.

За същия период са били извършени общо около 30

Печат

Санкциите на САЩ срещу "Северен поток-2" са недопустими

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западът, воден от САЩ, при­лага санкции по повод и без повод, крещящ при­мер за това са огра­ни­че­ни­ята за газопро­вода „Севе­рен поток-​2″, каза рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров, цити­ран от РИА „Новости”.

Ясно е, че рабо­тим в много трудни усло­вия, а пре­диз­ви­ка­тел­ствата и рис­ко­вете са много­странни. В продълже­ние на много години в белег на времето

Печат

Вашингтон е знаел за арестувани украински хакери в Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашинг­тон е знаел за мащаб­ната дей­ност на хакери от Украйна в Европа и САЩ, но е заявя­вал за кибер­за­плахи само от страна на руски граж­дани, написа офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова в своя Телеграм канал.

За изми­на­лия месец Европол и Евроюст про­ведоха цяла серия опе­рации за издир­ване и арест

Печат

Путин поздрави президента Радев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин е изпра­тил поздра­ви­телна телеграма до българ­ския си колета Румен Радев по слу­чай пре­из­би­ра­нето му, съобщи прес­служ­бата на Кремъл.

Уве­ре­ната Ви победа на избо­рите сви­де­тел­ства за дове­ри­ето към Вас от страна на граж­да­ните на Бълга­рия, отбе­лязва Вла­ди­мир Путин. Рус­кият лидер раз­чита на раз­ви­ти­ето на

Печат

Москва е за културно сътрудничество със Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия е заин­те­ре­су­вана от заси­л­ва­нето на депо­ли­ти­зи­ра­ните културно-​хуманитарни връзки със стра­ните от Европа и Северна Аме­рика, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на засе­да­ние на Съвета на ръко­во­ди­те­лите на субекти на Рус­ката федерация.

Спо­ред мини­стъра важна роля за запазване и под­крепа на руския