Печат

Референдумите в освободените райони на Украйна са признати за легитимни

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Президентът Путин ще говори на 30 септември на церемония в Кремъл 

На 30 сеп­тем­ври в 15.00 часа в Георги­ев­ската зала на Големия кремъл­ски дво­рец ще се състои цере­мо­ни­ята по подпи­сване на дого­во­рите за при­съе­ди­ня­ва­нето на чети­рите реги­она към Русия. По думите на прес­сек­ре­таря на пре­зи­дента Дмит­рий Пес­ков Вла­ди­мир Путин ще про­из­несе слово по повод исто­ри­че­ското събитие.

Мно­зин­ството жители на Донец­ката и

Печат

Четвърти взрив на руските газопроводи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Китай коментира аварията на "Северен поток"

Швед­ската брегова охрана откри още едно изти­чане на газ от газопро­во­дите „Севе­рен поток — 1″ и „Севе­рен поток — 2″, съобщи в четвъртък вест­ник „Свен­ска Даг­б­ла­дет”, като се позо­вава на пред­ста­ви­тел на ведомството.

Спо­ред данни на изда­ни­ето две от чети­рите изти­ча­ния на газ са в ико­номи­че­с­ката зона на

Печат

ЕС забранява вноса на тоалетна хартия и сапун от Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В рам­ките на осмия пакет от санкции Европе­йският съюз пла­нира да огра­ничи вноса на тоалетна хар­тия и сапун от Русия, а също така да разшири спи­съка на пер­со­нал­ните санкции срещу граж­дани на стра­ната, съобщава „Поли­тико”, като се позо­вава на документ в Еврокомисията.

Спо­ред данни на изда­ни­ето под огра­ни­че­ния ще попад­нат козме­тични средства -

Печат

Казахстан опроверга слуховете за своя военна техника в Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Информаци­ята за изпращане на военна техника от Казах­стан за Русия, появила се в соци­ал­ните мрежи, не съо­т­вет­ства на действи­тел­но­стта, съобщи в четвъртък пор­талът stopfake​.kz, съз­да­ден с под­крепата на Мини­стер­ството на информаци­ята и обще­стве­ното раз­ви­тие на репуб­ли­ката за борба с недо­сто­вер­ните данни.

В соци­ал­ните мрежи се разпространява

Печат

Кадиров иска най-жестоки санкции за себе си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на Чечен­ската репуб­лика Рам­зан Кади­ров пред­ложи на всички страни, които имат наме­ре­ние да уго­дят на САЩ, да въве­дат срещу него едно­временно най-​жестоки санкции. Това той пише в своя Телеграм канал след поред­ния пакет санкции срещу него, въве­ден от вла­стите в Нова Зеландия.

Отново санкции. Този път от Нова Зелан­дия. Тази страна