Печат

В Нагорни Карабах се завръща мирът

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Президентите на Русия, Азербайджан и Армения набелязаха план за развитието на региона

Москва, Баку и Ере­ван съз­да­ват три­странна работна група, която под ръко­вод­ството на вицепреми­ери ще се заеме с въз­ста­но­вя­ва­нето на ико­номи­че­с­ката и транспорт­ната инфра­струк­тура в Нагорни Кара­бах. Това е само един от резул­та­тите от състо­я­лата се тази сед­мица в Москва среща на лиде­рите на Русия, Азер­байджан и Армения

Печат

Путин даде старт на масовата ваксинация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Забраниха използването на ваксината Pfizer в частните клиники

На съвеща­ние с пра­ви­тел­ството в сряда пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин разпо­реди да започне масова вак­си­нация на насе­ле­ни­ето срещу коро­на­ви­руса, като нарече вак­си­ната Спут­ник V най-​добрата в света — с дока­зана без­опас­ност, лесна за транспор­ти­ране и не изис­кваща спе­ци­а­лен режим на

Печат

Премиерът Мишустин връчи награди на журналисти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Деня на рус­ката преса пра­ви­тел­ството тра­дици­онно връчва премии в областта на меди­ите. За 2020 година бяха при­съдени 10 премии по 1 милион рубли за осо­бени заслуги в про­фе­си­ята. Преми­ерът Михаил Мишу­стин връчи за първи път пра­ви­тел­стве­ните награди на жур­на­ли­сти — на 16 яну­ари се навършва една година отка­кто той пое поста. „Зад всяка от наградите

Печат

Създадоха алгоритъм за откриване на COVID-19 чрез кашлица

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лабо­ра­то­ри­ята за изку­ствен инте­лект на „Сбер” („Сбер­банк”) съз­даде алго­ритъм, който опре­деля веро­ят­но­стта от забо­ля­ване с COVID-​19 само за минута. Това става чрез кратко про­уч­ване и звуци от глас, дишане и каш­лица, съобщиха от прес­служ­бата на бан­ката за „Ведомости”.

Раз­бира се, нашият модел все още не постига точ­но­стта на био­логич­ния PCR тест за

Печат

След срещата в Берлин въпросителните остават

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съвет­ниците на лиде­рите от „норманд­ската четворка” про­ведоха в Бер­лин откро­вен разго­вор, който беше поле­зен, но окон­ча­телни реше­ния по нито един от пунк­то­вете на прего­во­рите не бяха постиг­нати, съобщи пред жур­на­ли­сти в нача­лото на сед­мицата заместник-​ръководителят на адми­ни­страци­ята на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Козак.

За съжа­ле­ние, няма с