Печат

Лавров: Може да спрем диалога с ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Арогантното поведение на Европа към Русия е недопустимо, заяви руският външен министър

Москва може да пре­крати диа­лога с Брюк­сел, ако там не се при­държат към вза­имно уваже­ние. За това пре­дупреди Сергей Лав­ров в сло­вото си пред Меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Вал­дай”. „С онези, които отго­ва­рят за външ­ната поли­тика на Запада и не раз­би­рат необ­хо­димо­стта от вза­имно уважи­те­лен разго­вор, навярно ще трябва

Печат

Новата модификация руско ядрено гориво отива първо в Унгария

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пети и шести блок на АЕЦ "Пакш" са руски, изграждат се с кредит от Русия

Горив­ната компа­ния на „Роса­том” — ТВЕЛ, завърши про­ект за раз­ра­бот­ване и обос­новка на нова модифи­кация ядрено гориво за реак­то­рите ВВЕР-​440 на унгар­ската АЕЦ „Пакш”. На въз­ложи­теля — MVM Paks Ltd., бе пре­да­ден пълен пакет документи за лицен­зи­ране на новото гориво в наци­о­нал­ния ядрен

Печат

Американци в "Козлодуй"!

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

А корабче плува ли?

При поред­ната си оби­колка с „джип­ката на властта” Бори­сов съобщи на народа, че е решил да закупи „най-​модерния” аме­ри­кан­ски ядрен реак­тор за АЕЦ „Коз­ло­дуй”, защото му било омръз­нало да купува рус­ките, с които нищо не можело да се направи!? Тук не комен­ти­раме, че исто­ри­че­ски СССР, а днес Русия е водеща държава в раз­ра­бот­ката на

Печат

Оскверняването на паметника е поредният кощунствен акт

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така посол­ството на РФ у нас комен­тира поред­ното осквер­ня­ване на Памет­ника на Съвет­ската армия в София. Ван­дали са нари­су­вали нацистки сим­воли с черна боя във втор­ник (13 октом­ври) през нощта, съобщи ТАСС. В същия ден посол­ството на Русия в Бълга­рия изрази дъл­бо­кото си възмуще­ние на офици­ал­ната си стра­ница във Фейс­бук: „Изпи­са­ният на паметника

Печат

Русия прави жест на добра воля към Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На среща с пра­ви­тел­ството в сряда пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин се съгласи с пред­ложе­ни­ето на рус­кия премиер Михаил Мишу­стин да поз­воли на три укра­ин­ски предпри­я­тия да вна­сят сво­ите стоки в Русия, пре­даде ТАСС.

Нека при­емем, че това ще бъде пър­вата стъпка и жест на добра воля от наша страна”, каза Путин в отго­вор на пред­ложе­ни­ето на Мишу­стин да