Печат

Политически мотивираното дърдорене трябва да спре, призова Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва бе открит международният форум "Руска енергийна седмица"

През тази година Русия е уве­ли­чила достав­ките на газ за Европа с 15 процента и е готова да продължи. За целта е необ­хо­димо само стра­ните, които искат да полу­чат допъл­ни­телни обеми, да пода­дат заявки. Това заяви в сряда Вла­ди­мир Путин на откри­тия в Москва форум „Руска енергийна сед­мица”. На него при­състваха ръко­во­ди­тели и пред­ста­ви­тели на

Печат

Русия и САЩ чистят Авгиеви обори

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Отноше­ни­ята между Русия и САЩ са в огромни Авги­еви обори, които не може да бъдат раз­чи­стени бързо и лесно. Това заяви кремъл­ският гово­ри­тел Дмит­рий Пес­ков по повод състо­я­лото се тази сед­мица посеще­ние в Москва на зам.-държавния сек­ре­тар на САЩ Вик­то­рия Нюланд. Той реагира и на комен­та­рите, че резул­та­тите от прего­во­рите са твърде скромни. По

Печат

Стокообменът между Русия и Китай демонстрира висок ръст

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ред резул­та­тите от тази година сто­ко­обменът между Русия и Китай може да достигне рекордни пока­за­тели, прогно­зира рус­кият министър-​председател Михаил Мишустин.

Клю­чова роля в раз­ви­ти­ето на руско-​китайските връзки има търговско-​икономическото сътруд­ни­че­ство. През 2021 г. обемът на вза­им­ната търго­вия демон­стрира високи темпове на ръст

Печат

САЩ няма да въвеждат санкции за "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това съобщава изда­ни­ето Politico, позо­ва­вайки се на източ­ници от 13 октом­ври. Както отбе­лязва изда­ни­ето, конгре­сът на САЩ и в част­ност сена­торът Тед Круз, от дълго време пле­ди­рат за въвеж­дане на санкции по отноше­ние на газопро­вода „Севе­рен поток-​2″. За да отстои сво­ята гледна точка Круз задържа назна­ча­ва­нето на седем аме­ри­кан­ски посла­ници, с което

Печат

Захарова отговори на заплахите на Киев към Поклонска

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова отго­вори на изяв­ле­ни­ята и запла­хите от страна на Киев към бившия про­ку­рор на Крим и бившия депу­тат на Държав­ната дума Ната­лия Поклон­ска. В Киев са недо­волни от назна­ча­ва­нето й на поста посла­ник в Кабо Верде.

Заха­рова пре­дупреди Киев да не заплашва Поклон­ска и препоръча