Печат

Скок на азиатския енергиен пазар, докато ресурсен глад мори Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия, Казахстан и Узбекистан правят "троен газов съюз"

През изтек­лата сед­мица беше напра­вена още една крачка в обръща­нето на рус­ките енергийни ресурси на изток. Вла­ди­мир Путин пред­ложи на Казах­стан и Узбе­ки­стан нов про­ект за сътруд­ни­че­ство в газо­вата сфера. „В тези репуб­лики мрежата е силно раз­к­ло­нена и такъв про­ект би отго­ва­рял на инте­ре­сите на трите страни”, комен­тира пре­зи­дент­ският гово­ри­тел Дмитрий

Печат

Сергей Лавров: Западът завладява ОССЕ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Колек­тив­ният Запад дълго време се опитва да завла­дее Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство на Европа (ОССЕ), заяви мини­стърът на външ­ните работи на РФ Сергей Лав­ров на спе­ци­ална пре­с­конфе­ренция, посве­тена на про­блемите на европе­й­с­ката сигур­ност. „Използ­вайки аритме­тич­ното си превъз­ход­ство в тази орга­ни­за­ция Западът дълги години се

Печат

Европейският парламент обяви Русия за "терористична държава"

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ни в клин, ни в ръкав — Европе­йският пар­ламент побър­зал да обяви Русия за „държава, спон­сор на теро­ризма”, и настоял да бъде изо­ли­рана от меж­ду­на­род­ната сцена. Поводът бил, че Русия пре­диз­ви­квала жертви сред цивил­ното насе­ле­ние в Украйна. Макар че в деня преди въпрос­ното гла­су­ване даже в някои мей-​нстрийм медии се появиха бру­тални кадри, в които

Печат

Полша се подготвя за анексия на Западна Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Полша заси­лва подго­тов­ката за завземане на тери­то­рии в запад­ната част на Украйна, заявява в интервю за РИА „Ново­сти” дирек­торът на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване на Русия (СВР) Сергей Наришкин.

Постъп­ващата в СВР информация сви­де­тел­ства, че Варшава фор­сира подго­тов­ката за анек­си­ране на запад­но­укра­ин­ски земи: тери­то­ри­ите на Лвовска

Печат

Руското външно изгуби интерес към Мюнхенската конференция

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ката делегация не е пла­ни­рала да участва в пред­сто­ящата Мюн­хен­ска конфе­ренция по сигур­но­стта — 2023, дори и да беше пока­нена, тъй като Русия вече няма инте­рес към форума, който загуби сво­ята обек­тив­ност. Това съобщиха на РИА „Ново­сти” от рус­кото външно министерство.

От ведом­ството посо­чиха, че са „обър­нали внима­ние на съобще­ни­ето на