Печат

Тръгват ли САЩ към диалог?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Според американския президент ескалацията в Донбас била украинска самодейност

Теле­фон­ният разго­вор между пре­зи­ден­тите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън, състоял се във втор­ник по иници­а­тива на Вашинг­тон, сви­де­тел­ства за жела­ни­ето на Белия дом да смекчи ситу­аци­ята след скан­дал­ните изказва­ния на лидера на САЩ. Това е мне­ни­ето на заместник-​директора на Центъра за комплексни европе­йски и

Печат

САЩ обявяват нови санкции срещу Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 15 април в САЩ се оча­кваше обя­вя­ва­нето на нови „болез­нени” санкции срещу Русия, които „да нане­сат тежък удар по рус­ката ико­номика”. По изтек­лата в аме­ри­кан­с­ките медии пред­ва­ри­телна информация стана ясно, че поред­ните „нака­за­телни мерки” на Вашинг­тон са насо­чени срещу суве­рен­ния дълг на Русия, засягат около 12 руски граж­дани и 20 компании

Печат

Честито!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Не може да бъде! Нашият пред­се­да­тел на редакци­он­ния съвет проф. ДИМИТЪР ИВА­НОВ чества юби­лей — 70 години! Не ни се вярва, защото годи­ните въобще не са се отра­зили на него­вата рабо­то­спо­соб­ност, на бод­рия му дух, на пърга­вия му ум, на уме­ни­ето му да борави с думите точно на място, не са уга­сили усмив­ката му.

От все сърце Ви желаем, госпо­дин Иванов

Печат

Стартира Международната акция "Градина на мира"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 25 април в деня на срещата на Елба на съвет­ските и аме­ри­кан­с­ките войски през 1945 година, Асам­бле­ята на наро­дите от Евра­зия заедно с парт­ньо­рите си стар­тира Меж­ду­на­родна акция „Сад Мира” (Гра­дина на мира) под наслов „Да запа­зим мира — да поса­дим дърво — да спа­сим планетата”.

Глав­ната цел на тази акция е да обе­дини чове­че­ството в името на мира

Печат

US-есминци отмениха влизането в Черно море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пен­тагонът отказа да комен­тира съобще­ни­ето за отмяна на преми­на­ва­нето на два аме­ри­кан­ски есминца през Босфора в Черно море, съобщи в четвъртък РИА „Ново­сти”. „Известно ни е съобще­ни­ето за кора­бите, но поради съоб­раже­ния за сигур­ност не обсъж­даме подобни опе­ра­тивни детайли. Ние редовно рабо­тим в Черно море и в много други райони в региона”