Печат

Западни спецслужби използват терористи срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Политиката на санкции и провокации цели да постави страната под външен контрол, заяви Путин

Рус­ките вла­сти разпо­лагат с информация за готов­но­стта на чужди спец­служби да използ­ват теро­ри­сти, за да постиг­нат под­ри­вните си цели срещу Русия. Това обяви Вла­ди­мир Путин в сряда на засе­да­ние на Колеги­ята на Феде­рал­ната служба по без­опас­ност (ФСБ). „Моля да обър­нете осо­бено внима­ние на раз­кри­ва­нето на контактите

Печат

Москва трябва да изолира $

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия трябва да понижи ролята на долара във вся­ка­кви опе­рации и да се дистанцира от аме­ри­кан­с­ката ико­номи­ческа система, превър­нала се в източ­ник на враж­дебни действия — това мне­ние изрази рус­кият заместник-​министър на външ­ните работи Сергей Ряб­ков в пуб­ли­ку­вано в сряда интервю за агенци­ята за делови новини „Блумбърг”.

Необ­хо­димо е да се

Печат

Путин и Жапаров се срещнаха за първи път

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Кремъл се състо­яха прего­вори между лиде­рите на Русия и Киргиз­стан Вла­ди­мир Путин и Садир Жапаров.

Рус­кият държа­вен глава благо­дари на колегата си за запазва­нето на държав­ния ста­тут на рус­кия език, като отбе­ляза, че това дава на граж­да­ните на съсед­ната държава пре­дим­ства при тру­до­устро­яване в Русия.

В хода на дву­стран­ната среща Путин

Печат

Пентагонът: РФ била заплаха за САЩ и Европа?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Въпреки въве­де­ните срещу нея ико­номи­че­ски санкции, Русия остава заплаха за съще­ству­ва­нето на САЩ и тех­ните европе­йски съюз­ници — такова твър­де­ние в сряда изказа ръко­во­ди­те­лят на Европе­йското команд­ване на Въоръже­ните сили на САЩ гене­рал Тод Уолтърс по време на форум на асоци­аци­ята на ВВС.

Живеем във времена на кон­ку­ренция между великите

Печат

Норвегия не желае открит конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В изказва­нето си на конфе­ренция в Кир­ке­нес ръко­во­ди­те­лят на Въоръже­ните сили на Нор­вегия Ейрик Кри­сто­фер­сен заяви необ­хо­димо­стта от „нама­ля­ване на напреже­ни­ето” в отноше­ни­ята с Москва.

Най-​опасното, което може да се случи с Нор­вегия, с НАТО и с целия свят, е открит конфликт с Русия. За щастие, това е малко веро­ятно”, заяви той, цити­ран от NRK