Печат

Семейство роботи се труди в селското стопанство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Кабардино-​Балкарския научен център (КБНЦ) на Рус­ката ака­демия на нау­ките (РАН) се появиха три нови научно-​иновационни центъра (НИЦ), еди­ният от които ще се занимава с изслед­ва­ния в аграрно-​промишления комплекс (АПК). Наиме­но­ва­ни­ето на новия център е „Инте­лек­ту­ални системи и сфери за про­из­вод­ство и потреб­ле­ние на хра­ни­тел­ните про­дукти”, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

Циф­ро­ви­за­ция на селскостопанските

Печат

"Росатом" ще инвестира в чуждестранни вятърни централи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Про­ект­ната компа­ния „ВетроОГК-​2″ (част от „Роса­том”) сключи сделка с „Газпром­банк” за предо­ста­вяне на кре­дит от 40 мили­арда рубли за 12 години, съобщи atomic​-energy​.ru. Сред­ствата са пред­на­зна­чени за изграж­дане на две вятърни елект­роцен­трали с обща мощ­ност от 340 мега­вата в Русия. Финан­си­ра­нето е комплексно, тъй като „Газпром­банк” при­доби 49,5% от акци­ите на

Печат

Как се откриват антитела в домашни условия?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски учени раз­ра­бот­ват пре­но­сим уред за измер­ване на анти­тела към коро­на­ви­рус в човеш­кия орга­низъм в домашни усло­вия. Про­ектът се реа­ли­зира от учени от центъра НТИ (Наци­о­нална тех­но­логична иници­а­тива) „Циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние — нови мате­ри­али и веще­ства” и интер­дис­ци­пли­нар­ния инже­не­рен център „Компо­зити на Русия” към Мос­ков­ския държавен