Печат

Във Франция започна сглобяването на реактора ИТЕР

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Във Франция беше про­ве­дена търже­ствена онлайн цере­мо­ния, поста­вяща нача­лото на мон­тажа на меж­ду­на­род­ния термо­яд­рен експе­римен­та­лен реак­тор ИТЕР*, в която участваха офици­ал­ните пред­ста­ви­тели на стра­ните в про­екта. В него си сътруд­ни­чат 35 страни, като важна роля, освен държавите-​членки на ЕС, имат Русия, САЩ, Индия, Китай, Южна Корея и Япо­ния, съобщиха от прес­служ­бата на „Роса­том”. В про­екта има макар и малка

Печат

Археолози намериха "хладилника" на Петър I

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Санкт Петер­бург по време на рестав­раци­ята на помеще­ни­ята в дво­реца на Алек­сандър Мен­ши­ков архео­ло­зите са открили дре­вен „хла­дил­ник”, където се е съхра­ня­вала хра­ната, пред­на­зна­чена за при­емите на Петър I и него­вия анту­раж. Това съобщи прес­служ­бата на Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет (СПбГУ), цити­рана от „Рос­сий­ская газета”.

Спо­ред

Печат

На Сахалин откриха неизвестно същество

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

След силна буря на Саха­лин в Долин­ския район тури­сти се натък­нали на труп на неиз­ве­стен мор­ски оби­та­тел. Това ста­нало на брега на Охот­ско море, уточни изда­ни­ето „Саха­лин и Курилы”. Тялото на неиз­вест­ното съще­ство е било дълго няколко метра, а сним­ките на наход­ката вече са оби­ко­лили соци­ал­ните мрежи. Така внима­ни­ето на уче­ните от фили­ала на

Печат

Ново устройство намалява излъчването от 5G мрежи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Урал­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (УрФУ), Южно­урал­ския държа­вен уни­вер­си­тет (ЮУрГУ) и Наци­о­нал­ната ака­демия на нау­ките на Бела­рус са раз­ра­бо­тили компо­зит за елек­тро­маг­нитна и меха­нична защита. Раз­ра­бот­ката е под­хо­дяща за използване в раз­лични стан­дарти на мобилни мрежи, вклю­чи­телно 4G и 5G, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

Мате­ри­алът е