Печат

Оптимизираха 3D принтер за части в автомобилната индустрия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски учени опти­ми­зи­раха кон­струкци­ята на руски 3D прин­тер, с помощта на който се про­из­веж­дат части за аеро­кос­ми­че­с­ката и автомо­бил­ната инду­стрия. В резул­тат на това стана възможно да се намали времето за тях­ното про­из­вод­ство с до 50%, както и да се намали тег­лото на про­дукта с 40% в срав­не­ние с кла­си­че­с­ките кон­струкции. Това съобщиха от прес­служ­бата на Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и науката.

Уче­ните са

Печат

В Санкт Петербург е доставен лед на над 500 хиляди години

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В север­ната сто­лица на Русия, Санкт Петер­бург, е доста­вен лед на над 500 хил. години от Антарк­тида. Изслед­ва­нето му ще поз­воли да се събе­рат много нови и уни­кални данни за клима­тич­ните процеси, про­ти­чащи на Земята. Това съобщи прес­служ­бата на Арк­ти­че­ския и Антарк­ти­че­ския изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут, цити­рана от ТАСС.

Ледът, който е доста­вен с

Печат

В Перм млади учени изобретиха технология за строителство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Млади учени от Перм­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет са патен­то­вали тех­но­логия за стро­и­тел­ство на жилищни сгради върху неста­билни почви. Това съобщи пор­талът „Науч­ная Россия”.

С нараства­нето на гра­до­вете про­блемът за изграж­дане на жилищни зони върху слаби и неста­билни земни повърх­но­сти става все по-​важен и актуа­лен. За да могат бъдещите

Печат

Доставиха корпуса на най-мощния изследователски реактор

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

На площад­ката на Науч­но­из­сле­до­ва­тел­ския инсти­тут за атомни реак­тори в рус­кия Димит­ровград бе доста­вен корпу­сът на многоце­ле­вия изсле­до­ва­тел­ски реак­тор МБИР. Обо­рудва­нето е с дължина 12 метра, диаметър — 4 метра, и тегло над 83 тона, съобщи www​.atomic​-energy​.ru.

Спе­ци­фич­ните възмож­но­сти на инста­лаци­ята ще поз­во­лят да се обос­нове тех­но­логи­ята за