Печат

В Русия създават най-мощното зарядно за Tesla в света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Това мобилно зарядно ще може напълно да зареди Porsche Taycan или Tesla само за 8 минути, при това без зна­че­ние дали шофьорът се намира вкъщи, в офиса или е закъ­сал на пътя, съобщи Russia Beyond.

Спо­ред изда­ни­ето до сре­дата на 2021 година в света ще има около 7 600 000 елек­три­че­ски коли. По оценка на автомо­бил­ните про­из­во­ди­тели, тази цифра ще се уве­личи до 400 000 000 още до края на десе­ти­ле­ти­ето. Накратко казано 30% от колите в света до 2030

Печат

Ученици завоюваха златни медали в Международната олимпиада по физика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Уче­ници от Русия завою­ваха пет златни медала в Меж­ду­на­род­ната олимпи­ада по физика (International Physics Olympiad, IPhO). Това съобщи Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето, цити­рано от ТАСС.

Момче­тата акту­а­ли­зи­раха рекорда от мина­лата година, когато всеки член на отбора също спе­чели зла­тен медал”, се казва в съобще­ни­ето на ведомството.

Дома­кин на олимпиадата

Печат

Откриха скелет на бизон в уникално запазено състояние

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

По време на експе­диция в Аст­ра­хан­ска област пале­он­то­ло­зите са открили ске­лет на бизон, който се отли­чава с уни­кално запа­зе­ния си вид и съдържа останки от мускулна тъкан — иде­ална основа за про­веж­дане на ДНК изслед­ва­ния. Това съобщи реги­о­нал­ното Мини­стер­ство на кул­ту­рата и туризма, цити­рано от ТАСС.

Уче­ните са изслед­вали основ­ните находища

Печат

На Курската АЕЦ-2 работят вече 6480 души

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Гене­рал­ният дирек­тор на „Роса­том” Алек­сей Лиха­чов посети най-​голямата стро­и­телна площадка на АЕЦ в стра­ната — тази на Кур­ската АЕЦ-​2 и про­следи напредъка по рабо­тата на обекта. Това съобщи офици­ал­ният сайт на корпо­раци­ята www​.rosatom​.ru.

По думите на Лиха­чов, към момента в изграж­да­нето на ино­ва­тив­ните енерго­бло­кове ВВЕР-​ТОИ участват 6480 души, които