Печат

Коронавирусът ще се превърне в сезонна инфекция

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Коро­на­ви­рус­ната инфекция ще остане в човеш­ката попу­лация като сезонна инфекция. Това заяви спе­ци­а­ли­стът по инфекци­озни забо­ля­ва­ния, съвет­ни­кът на дирек­тора на Цен­трал­ния научно-​изследователски инсти­тут по епи­демио­логия към „Роспо­треб­над­зор”, ака­демик на РАН Вик­тор Малеев в екс­клу­зивно интервю за „Рос­сий­ская газета”.

Той обясни, че новият коро­на­ви­рус при­чи­нява остро респи­ра­торно забо­ля­ване, а за такива

Печат

Гигантските миди във Волга дошли от Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Рус­ките био­лози са уста­но­вили, че гигант­ските миди, които през послед­ните години често се срещат в дол­ното тече­ние на река Волга, са от китайски про­из­ход. Това съобщи за ТАСС дирек­торът на Центъра за цялостно про­уч­ване на Арк­тика в Урал­ския клон на Рус­ката ака­демия на нау­ките Иван Болотов.

През 2019 година жите­лите на дол­ното тече­ние на Волга

Печат

В Новосибирск унищожават COVID-19 за 40 секунди

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени в Ново­си­бирск са раз­ра­бо­тили уни­кална концепция за унищожа­ване на вирусни пато­гени с помощта на фото­ди­намична терапия, съобщи „Рос­сий­ская газета”. В Русия фото­ди­намич­ната терапия се използва за лече­ние на някои форми на зло­ка­че­ствени ново­об­ра­зу­ва­ния, поясни изданието.

За първи път уче­ните от Ново­си­бирск са изслед­вали лазерния

Печат

Създадоха дизелово гориво за Арктика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Томск са наме­рили нов начин за про­из­вод­ство на дизе­лово гориво за Арк­тика, съобщи „Рос­сий­ская газета”. За експло­ати­ране на тех­ни­ката в арк­ти­че­ски усло­вия е необ­хо­димо спе­ци­ално неза­мръз­ващо гориво. Поради изчерп­ва­нето на запа­сите от лек нефт обаче, про­из­вод­ството му става все по-​трудно. Изслед­ва­нето е пуб­ли­ку­вано в научното