Печат

"Роскосмос" подготвя "поправки на Зевс" за американската "Артемида"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Русия ще подготви „поправки на Зевс” към спо­ра­зуме­ни­ето за аме­ри­кан­с­ката лунна програма „Артемида” (Artemis). Това заяви гене­рал­ният дирек­тор на „Рос­кос­мос” Дмит­рий Рого­зин, цити­ран от ТАСС.

Съще­ствува спо­ра­зуме­ние „Артемида”. Както зна­ете, Артемида е била гръцка богиня. Сега подгот­вяме поправки на Зевс към това спо­ра­зуме­ние”, пошегува се той.

Рого­зин също отбе­ляза, че без зна­че­ние как върви раз­ви­ти­ето на

Печат

"От Винта!" в София събра деца и младежи от различни държави

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

На 2224 октом­ври Рус­кият културно-​информационен център в София (ул.Шипка №34) ще бъде дома­кин на вто­рия Меж­ду­на­ро­ден фести­вал за научно-​техническо твор­че­ство на деца и мла­дежи „От Винта!”

В него ще участват над 120 млади инже­нери от Русия, Бълга­рия, Сър­бия, Румъ­ния, Украйна, Турция и Гърция и др.

Търже­стве­ното откри­ване ще се състои в 12.00 ч. на 22

Печат

В Крим разработиха ваксина срещу COVID-19, която се вдишва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Крим­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „Вер­над­ски” са раз­ра­бо­тили вак­сина срещу COVID-​19. В съз­да­ва­нето на препа­рата спе­ци­а­ли­стите са използ­вали опита си не само във виру­со­логи­ята, но и в гене­ти­ката, съобщи РИА „Новости”.

Едно от пре­дим­ствата на вак­си­ната е в това, че тя може да се при­лага интра­на­зално, тоест про­сто да се вдишва. За препа­рата не