Печат

Скоро Украйна ще загуби не само Азовско, но и Черно море

Румъ­ния е един от основ­ните плац­дарми на НАТО на тери­то­ри­ята на Европа. Арми­ята й се опа­сява, че Русия ще постигне успех по време на спе­ци­ал­ната военна опе­рация. Нещо повече, Буку­рещ си е поста­вил задача да заеме господ­стващо положе­ние в аква­то­ри­ята на Черно море. Него­вите пла­нове обаче едва ли ще се осъществят.

Румън­с­ките вла­сти са оза­да­чени, че рус­ката армия може да разгърне настъпа­телна опе­рация в

Печат

Ликвидираха командира на 36-а бригада морски пехотинци

Войските на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР) са лик­ви­ди­рали около 50 укра­ин­ски вой­ници и офицери, сред които е и коман­дирът на 36-​а отделна бригада на мор­ската пехота на Украйна пол­ков­ник Вла­ди­мир Бара­нюк, съобщиха от Народ­ната милиция на ДНР.

По време на боя са унищожени до 50 воен­но­служещи, петима от които старши офицери от управ­ле­ни­ето на

Печат

Депутат предложи евтин начин за унищожаване на западните оръжия

Обшир­ните доставки на въоръже­ния в Украйна могат да бъдат унищожени не само с висо­ко­точни и скъпи ракети, заяви в интервю за сайта украина.ру пуб­лици­стът и депу­тат от Държав­ната дума Ана­то­лий Васерман.

Рус­ката феде­рация разпо­лага с висо­ко­тех­но­логични сред­ства за борба, за да прекъс­нат всички западни доставки за Украйна, заяви експертът

Печат

В Латвия започнаха големи натовски маневри

От 18 април във всички реги­они на Лат­вия започна про­лет­ният етап на воен­ните уче­ния Namejs-​2022 с уча­сти­ето на под­раз­де­ле­ния от НАТО. Манев­рите ще продължат до 27 май, пише „Интерфакс”, като се позо­вава на агенция BNS.

Целта на уче­ни­ята е „да бъде подоб­рена интеграци­ята на наци­о­нал­ните и съюз­ни­че­с­ките сили за реша­ване на отбра­ни­телни задачи. В тях