Печат

Контингентът на САЩ в Полша води към ескалация на напрежението

Подпи­са­ното на 15 август спо­ра­зуме­ние за разши­рено сътруд­ни­че­ство в отбра­ни­тел­ната сфера между САЩ и Полша ще доведе до задъл­бо­ча­ване на и без това слож­ната ситу­ация край запад­ните гра­ници на Русия. Това мне­ние изказа офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова, като под­черта, че това спо­ра­зуме­ние ще спо­соб­ства еска­ли­ра­нето на напреже­ни­ето и уве­ли­ча­ване на

Печат

Вашингтон е гневен - Турция тества С-400 срещу F-16

Основ­ните сделки по про­даж­бата на аме­ри­кан­ско оръжие на Турция са замра­зени почти за две години от действи­ята на клю­чови чле­нове на Конгреса. По този начин САЩ искат да окажат натиск върху Анкара, за да се откаже тя от рус­ките системи С-​400, пише „Дифенс Нюз”. Изда­ни­ето уточ­нява, че засега минимум две сделки се нами­рат в неуста­но­вено състояние -

Печат

Нова "мирна инициатива"

САЩ се отли­чиха с нова „мирна иници­а­тива” — те се подгот­вят да унижоща­ват рус­ките „Панцир-​С1”.

Става дума за план за съз­да­ване на семейство многоце­леви безпи­лотни лета­телни апа­рати с въз­ду­шен старт, пред­ста­вен от аме­ри­кан­с­ката армия. Спо­ред данни на изда­ни­ето „Драйв” предпо­лага­емите безпи­лотни апа­рати са пред­на­зна­чени за унищожа­ване на

Печат

Публикуваха рейтинга на военнопромишлените компании

В рейтинга на най-​големите в света воен­но­промиш­лени компа­нии за 2020 г., пуб­ли­ку­ван от аме­ри­кан­ското изда­ние „Дифунс Нюз”, както и мина­лата година, вля­зоха две руски компа­нии — концер­нът „Алмаз-​Антей” (про­из­во­ди­тел на зенит­ните ракетни системи С-​400 „Три­умф”) и корпо­раци­ята „Так­ти­че­ско ракетно въоръже­ние” (раз­ра­бо­тила хипер­зву­ко­вите ракети