Печат

Сто милиарда рубли вместо в Париж отидоха в Крим

В при­състви­ето на пре­зи­дента на Русия в кер­чен­ската кора­бо­стро­и­тел­ница сложиха нача­лото на стро­и­тел­ството на два най-​съвременни уни­вер­сални десантни кораба. Едно­временно с това стар­тира и стро­и­тел­ството на две нови фрегати в Санкт Петер­бург и две атомни под­вод­ници в Севе­ро­двинск. И ако фрега­тите и под­вод­ниците не са новост за рус­ките кора­бо­стро­и­тели, ситу­аци­ята с вер­то­ле­то­но­са­чите, както си спомняме

Печат

Черноморският флот следи ескадрения миноносец "Портър"

Силите на рус­кия Чер­номор­ски флот при­стъпиха към про­сле­дя­ване на ескад­ре­ния мино­но­сец от Воен­номор­ските сили на САЩ „Портър”, който в края на мина­лата сед­мица нав­лезе в Черно море, се казва в съобще­ние на рус­кия Наци­о­на­лен център за управ­ле­ние на отбра­ната. Аме­ри­кан­ският вое­нен кораб е влязъл в аква­то­ри­ята на Черно море в 19:45 часа на 19

Печат

Руски патрул блокира американска бронирана техника в Сирия

Руски офицер пока­за­телно унизи аме­ри­канците заради орга­ни­зи­рана от тях про­во­кация. В соци­ал­ните мрежи беше пуб­ли­ку­вано видео на поред­ния конфликт между руски и аме­ри­кан­ски воен­но­служещи, който стана на сирий­ска тери­то­рия. Върху него обърна внима­ние и теле­ви­зи­он­ният водещ Вла­ди­мир Соловьов.

Инци­дентът е ста­нал в про­винция Хасака. По

Печат

Ердоган продължава военните действия

Турция ще продължи да води военни действия в Сирия дотогава, докато сирийският народ не бъде осво­бо­ден, заяви тур­ският пре­зи­дент Реджеп Таип Ердоган, пре­даде „Рой­терс”. Ердоган комен­тира и пар­ламен­тар­ните избори, про­ве­дени в края на мина­лата сед­мица. Спо­ред тур­ския пре­зи­дент те са били фалшифици­рани, за да укрепят властта на сирийския лидер