Печат

В Полша се появи първият американски постоянен гарнизон

Както съобщи Мини­стер­ството на наци­о­нал­ната отбрана на репуб­ли­ката, на 21 март се е състо­яла цере­мо­ния за „пре­об­ра­зу­ване на реги­о­нал­ната група за под­дръжка на Полша в гар­ни­зон на арми­ята на САЩ в Полша”.

В съобще­ни­ето се отбе­лязва, че аме­ри­кан­ският гар­ни­зон в Полша е осмият посто­я­нен гар­ни­зон на войски на Въоръже­ните сили на САЩ в Европа и първи в Полша. Под­раз­де­ле­ни­ето е съз­да­дено благо­да­ре­ние на

Печат

Европейският ВПК се нуждае от бърза победа на Украйна

Воен­но­промиш­ле­ният комплекс (ВПК) на Европе­йския съюз е заин­те­ре­су­ван от бърза победа на Украйна във воен­ния конфликт с Русия, смя­тат ана­ли­за­тори от аме­ри­кан­ското изда­ние „Поли­тико”. Спо­ред тях в про­ти­вен слу­чай европе­йс­ките предпри­я­тия на ВПК риску­ват да бъдат изт­лас­кани от оръжей­ния пазар.

„Докол­кото европе­йс­ките про­из­во­ди­тели на

Печат

Македония е предала на Киев негодни за полети Су-25

Мини­стърът на отбра­ната на Северна Маке­до­ния Сла­вянка Пет­ров­ска потвърди, че Скопие е пре­дало на Украйна четири изтре­би­тели Су-​25, съобщи пор­талът „Джейнс”.

В пуб­ли­каци­ята се отбе­лязва, че заяв­ле­ни­ето на мини­стъра е от 14 март. Става дума за три едно­местни Су-​25С и един двуме­стен Су-​25УБ. Всички те са непри­годни за полети, твърди изданието.

Печат

Нова порция американска военна помощ за киевския режим

САЩ предо­ста­виха на Украйна поред­ния пакет военна помощ на стой­ност 350 мили­она долара, се казва в обна­ро­д­вано в поне­дел­ник пис­мено заяв­ле­ние на държав­ния сек­ре­тар Антъни Блин­кен. „В съо­т­вет­ствие с пъл­номощи­ята, дадени ми от пре­зи­дента на САЩ Байдън, санкци­о­ни­рам 34-​ти пакет аме­ри­кан­ско оръжие и военна тех­ника за Украйна, оце­нен на 350 милиона