Печат

Сигурността на Русия от юг е гарантирана

Силите на Южния вое­нен окръг и на Чер­номор­ския флот при­тежа­ват необ­хо­ди­мите съвременни въоръже­ния за гаран­ти­ране сигур­но­стта в южните реги­они на Русия, сред които и Крим, заяви в интервю за вест­ник „Крас­ная звезда” команд­ващият окръга Алек­савдър Дворников.

Всички наши обе­ди­не­ния, съе­ди­не­ния и воин­ски части са снаб­дени с необ­хо­ди­мите съвременни, мобилни въоръже­ния, които поз­во­ля­ват във всеки момент да

Печат

Натовски кораби кръстосват Черно море

Силите и сред­ствата на Чер­номор­ския флот про­сле­дя­ват действи­ята на ескад­ре­ния мино­но­сец от про­ти­во­ра­кет­ната отбрана на САЩ „Томас Хъд­нър” в Черно море, съобщиха в края на мина­лата сед­мица от Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние на отбра­ната на Рус­ката феде­рация. Кора­бът е влязъл в Черно море на 20 март, се казва в съобщението.

По-​рано на своята

Печат

Шойгу провери бойната готовност на съединение в Кизил

В поне­дел­ник рус­кият мини­стър на отбра­ната армейски гене­рал Сергей Шойгу про­вери бой­ната готов­ност и инфра­струк­ту­рата на 55-​а мото­стрел­кова пла­нин­ска бригада на Цен­трал­ния вое­нен окръг, дис­лоци­рана в Кизил (сто­лицата на репуб­лика Тува), съобщиха за жур­на­ли­сти от рус­кото военно ведомство.

Мини­стърът посети полигона на 55-​а мотострелкова