Печат

"Вагнер" се укрепи в северната и източната част на Артьомовск

Рус­ките сили се укрепиха в север­ната и източ­ната част на град Артьомовск (укра­ин­ско назва­ние — Бахмут), като продължа­ват да изт­лас­кват Въоръже­ните сили на Украйна от тех­ните позиции, съобщи временно изпъл­ня­ващият длъж­но­стта ръко­во­ди­тел на Донец­ката народна репуб­лика Денис Пушилин.

„В Артьомовск бойците от „Ваг­нер” се укрепиха в север­ната част на насе­ле­ния пункт. В източ­ната част, където е промишлената

Печат

Натовски войници воюват в Украйна като наемници

Украйна не се нуж­дае от вой­ници от НАТО, тъй като те са вече на фронта като наем­ници, заяви воен­ният стра­тег от Мини­стер­ството на отбра­ната на Австрия Мар­кус Райснер.

По време на пре­с­конфе­ренция в инсти­тута AIES жур­на­лист се заин­те­ре­сува кой ще управ­лява пре­да­де­ните на Украйна тан­кове — натов­ски воен­но­служещи или укра­инци, пре­даде РИА

Печат

САЩ се готвят за конфликт с Русия в Космоса

Съвет­ският съюз все още не се беше разпад­нал, когато в Пен­тагона започ­наха да пла­ни­рат бъдещи войни срещу Рус­ката феде­рация, информира РИА „Новости”.

Във всички възможни конфликти важна роля играят аме­ри­кан­с­ките спът­ни­кови системи. Сега те се използ­ват кол­кото се може повече. Това се пред­ставя като изклю­чи­телно отбра­ни­телно мероприятие

Печат

Мосад разкри броя на загиналите натовци в украинския конфликт

Като се позо­ва­ват на източ­ници на информация на Наци­о­нал­ната раз­уз­на­ва­телна служба на Израел Мосад, наблю­да­тели на тур­ското изда­ние „Хур­седа Хабер” раз­каз­ват, че сред инструк­то­рите и воен­но­служещите от НАТО, участващи в укра­ин­ския вое­нен конфликт, се отбе­ляз­ват големи загуби.

„За времето на конфликта в Украйна са заги­нали 234 натовски