Печат

В Москва центровете "Московское долголетие" стават 120

На 14 август — един от дните на Мос­ков­ския урба­ни­сти­чен форум, Гости­ний двор се изпълни с чле­но­вете на Асоци­аци­ята на клу­бо­вете за дълго­ле­тие. За тях беше подго­т­вено медно ревю, в което мане­кен­ките бяха жени на въз­раст, участ­нички в шко­лата по мода на про­екта „Мос­ков­ское долго­ле­тие”, а моде­лите бяха дело на техни връст­ници с помощта на известни диза­й­нери, десетки зелени маси за билярд привлякоха

Печат

Лакомия и алчност са в основата на пожара в Махачкала

Това заяви ръко­во­ди­те­лят на Репуб­лика Даге­стан Сергей Мели­ков. По думите му така става, когато хората се опит­ват да нарушат всички мерки за без­опас­ност, за да извле­кат изгода. „Мога да изкажа само своето мне­ние — струва ми се, че в осно­вата на всичко това са алч­но­стта и лакоми­ята”, цитира думите му РИА „Ново­сти”. Мели­ков отбе­лязва, че според

Печат

В Екатеринбург откриха подлез, посветен на Виктор Цой

Под­лезът, посве­тен на певеца Вик­тор Цой и на сверд­лов­ския рок клуб, бе открит в Ека­те­рин­бург по слу­чай 300-​годишнината на града. Новият арт обект се нарича „Эта музыка будет веч­ной”, съобщиха от прес­служ­бата на кмет­ството. „Това е зна­ково място — дълго време под­лезът беше посве­тен на леген­дар­ния Вик­тор Цой. Тук се съби­рат улич­ните музиканти

Печат

Русия е домакин на Световния младежки фестивал през 2024 г.

В 15 страни вече са съз­да­дени наци­о­нални подгот­ви­телни коми­тети, съобщи за ТАСС ръко­во­ди­те­лят на „Росмо­ло­дежь” Ксе­ния Разу­ва­ева. „Страни от раз­лични точки на света про­явя­ват жела­ние да участват в подго­тов­ката на Све­тов­ния мла­дежки фести­вал. Това е дока­за­тел­ство, че за мла­дежите наи­стина няма гра­ници нито за друж­бата, нито за меч­тите, нито за