Печат

Русия чества 1033 години от покръстването

На 28 юли Русия чества църковно-​държавния праз­ник Покръства­нето на Русия. По този повод Све­тейшият пат­ри­арх Мос­ков­ски и на цяла Русия Кирил отслужи литургия в храма на благо­вер­ния княз Алек­сандър Нев­ски в едно­имен­ния мана­стир близо до Пере­дел­кино в Подмосковието.

Раз­бира се, няма как да бъде уста­но­вен точно денят на покръства­нето на Русия и затова е възпри­ета датата 28 юли — денят в памет на княз Владимир

Печат

"Электронный дом" е без аналог в света

Пред­ложе­ната от пар­тия „Единна Русия” платформа „Электрон-​ный дом” ще поз­воли на соб­стве­ниците на жилища да вземат реше­ния за смяна на управ­ля­ващата компа­ния или за капи­та­лен ремонт. Това съобщи в блога си кметът на Москва Сергей Собя­нин след среща с кан­ди­дат депу­тати от „Единна Русия”. Спо­ред него какъв е сми­сълът на само­управ­ле­ни­ето и

Печат

Започват съвместни изпитания на "Спутник Лайт" и AstraZeneca

Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето на Русия одобри изслед­ва­нето на ком­би­нация от вак­си­ните срещу коро­на­ви­рус на рус­кия препа­рат „Спут­ник Лайт” на Центъра „Гама­лея” и вак­си­ната на британско-​шведската компа­ния и Оксфорд­ския уни­вер­си­тет AstraZeneca, съобщи „Коммер­сантъ”. Целта на съвмест­ното кли­нично изслед­ване е да се изу­чат без­опас­но­стта и

Печат

Откриха втория тунел на БАМ

Старт на гран­ди­оз­ното съоръже­ние на Байкало-​Амурската маги­страла /​БАМ/​по видео­връзка даде пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин. Нари­чат тунела още едно чудо на инже­нер­ната мисъл. Стро­и­те­лите са рабо­тили при много сложни усло­вия на огромна дъл­бо­чина. Въпреки използва­нето на най-​нови тех­но­логии, за изграж­да­нето на съоръже­ни­ето са били необходими