Печат

Трудно е да се опише нещо толкова разтърсващо

Уважа­ема редакция, от няколко години полу­ча­вам люби­мия си вест­ник и все искам да ви напиша моето мне­ние. Благо­даря ви за пока­ната да спо­деля моите спомени от деня 12 април 1961 г. Аз съм учи­телка пен­си­о­нерка с 34 години педагоги­че­ски стаж. Пове­чето от това време съм препо­да­вала руски език. Точно преди 60 години беше моята първа учи­тел­ска година. Препо­да­вах на 36 пър­во­ла­чета, между които и циган­чета. Реших да отида

Печат

"Союз МС-18" е наречен в чест на Гагарин

Кора­бът „Союз МС-​18″, който в момента е на подгот­ви­те­лен етап преди да достави чле­но­вете на 65-​ата експе­диция до Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция, получи името Юрий Гага­рин, пише на сайта на „Рос­кос­мос”. Пускът на кораба е пла­ни­ран за 9 април.

Името на Юрий Гага­рин вече укра­сява повърх­но­стта на екранно-​вакуумната топло­изо­лация на бито­вия отсек

Печат

Рисуват Космоса върху пряники

В чест на полета на пър­вия човек в Кос­моса кул­тур­ните учре­жде­ния в Курган ще про­ве­дат мастър кла­сове и други меропри­я­тия. Към важ­ната дата в Курган под­хож­дат твор­че­ски. На 10 април напри­мер в курган­ския комплекс „Парк „Царево Горо­дище” ще се про­веде мастър клас по рису­ване върху пря­ники — „Кос­ми­че­ские прянички”.

Цен­трал­ната дет­ска биб­лио­тека е

Печат

Сенаторите се заемат с чуждата намеса в изборите

През идните месеци мони­то­рингова група на Съвета на феде­раци­ята (СФ) ще ана­ли­зира факти за намеса във вътреш­ните работи на Русия по време на кампа­ни­ята преди пар­ламен­тар­ните избори и ще уве­домява граж­да­ните за изво­дите си. Спо­ред ней­ния ръко­во­ди­тел, пред­се­да­тел на коми­тета на СФ по феде­ра­тивно устройство Олег Мел­ни­ченко, „опре­де­лени сили на