Печат

Предстартова готовност за полет на "Сириус"

На 21 ноем­ври бе обявено, че до Све­тов­ния мла­дежки фести­вал (СМФ-​2024) оста­ват 100 дни и по тра­диция на търже­ствена цере­мо­ния в нача­лото на този период започна обрат­ното бро­ене. СМФ-​2024 ще се състои от 1 до 7 март 2024 г. в мла­деж­кия център „Сириус” в Крим. На цере­мо­ни­ята се съб­раха хиляди гости — доб­ро­волци, посла­ници на фести­вала, спор­ти­сти, арти­сти, поли­тици. В мла­деж­кия дом на изложбата-​форум „Русия” те включиха

Печат

Ростов свързва новите региони

Ростов­ска област помага за подоб­ря­ва­нето на транспорт­ната инфра­струк­тура в новите реги­они на Русия. В рам­ките на изложе­ни­ето „Транспортна сед­мица 2023″ в Москва бе подпи­сано съо­т­вет­ното спо­ра­зуме­ние между областта и Донец­ката и Луган­с­ката репуб­лика и Хер­сон­ска област.

Става дума за маща­бен про­ект по раз­ви­ти­ето на нови междурегионални

Печат

Шанхай прие Московската политехника

В Шан­хай бе открито пред­ста­ви­тел­ство на Мос­ков­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (МПУ). Това ще разшири връз­ките с китайс­ките вузове и предпри­я­тия, които се занима­ват преди всичко с про­из­вод­ството на автомо­били, вклю­чи­телно и елек­тромо­били. Както е известно, в този сек­тор Китай днес е на първо място в света.

Друга цел на новооткритото

Печат

Многодетните семейства се множат

През послед­ните пет години броят на много­дет­ните семейства на Кам­чатка се е уве­ли­чил два пъти. В момента на тери­то­ри­ята на полу­ост­рова живеят 5707 такива семейства, съобщава реги­о­нал­ното пра­ви­тел­ство. През 2018 г. те са били само около 3000.

По раз­лични соци­ални програми — главно посве­те­ните на демограф­с­ките про­блеми, много­дет­ните семейства