Печат

В Русия бързо намериха замяна на SWIFT

В Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет раз­ра­бот­ват руска меж­ду­на­родна пла­тежна система SWIFT. Спо­ред съобще­ние на прес­служ­бата на вуза пре­дви­жда се програм­ният код и базата данни да се разпре­де­лят между страните-​участнички в програмата. Системата, пред­ложена от петер­бург­ските учени, поз­во­лява да се избегне такъв риск като непра­во­мерно изклю­ч­ване на бан­ката от финан­сови съобще­ния. Съще­временно самата

Печат

В Петербург започна пролетното почистване на паметниците

То е тра­дици­онна иници­а­тива на Държав­ния музей на град­ската скулп­тура, който е един­стве­ното в Русия музейно учре­жде­ние, занима­ващо се с изу­ча­ване, опазване и рестав­рация на памет­ници на монумен­тал­ното изку­ство в открита град­ска среда.

Акци­ята стар­тира от памет­ника на Ленин на Фин­ланд­ската гара, съобщи ТАСС. „Преди всичко става дума за

Печат

Бабата с червеното знаме стигна до ООН

Исто­ри­ята с бабата, която излезе да посрещне укра­ин­ски военни с чер­вено Знаме на побе­дата, като ги взе за рус­наци, пре­диз­вика отклик в ООН, каза в интервю за теле­ви­зи­онни канал „Соло­вьев Live” замест­ник посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на РФ при ООН Дмит­рий Полян­ски. Спо­ред дипло­мата тази въз­растна жена е извършила подвиг, защото с нея е можело да се

Печат

Блокада на Калининград е невъзможна

Това заяви в интервю за РИА „Ново­сти” губер­на­торът на Кали­нинград­ска област Антон Али­ха­нов. Той поясни, че само­ле­тите летят по неутрални марш­рути, а вод­ният транспорт свързва реги­она с оста­на­лата чат на Русия. Закри­ва­нето на желе­зо­път­ния тран­зит през Кали­нинград е неизгодно за европе­йс­ките съседи. Европа само печели от този транзит -