Печат

Путин ще говори пред Общото събрание на ООН

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, както и други лидери, ще гово­рят на 75-​ата сесия на Общото събра­ние на ООН чрез видео­връзка, съобщи в сряда прес­сек­ре­та­рят на държав­ния глава Дмит­рий Песков.

Не само пре­зи­дентът Путин няма да пътува за Ню Йорк, на прак­тика никой сега не е готов да посети Ню Йорк и във връзка с това пред­се­да­тел­стващата страна реши да излезе с иници­а­ти­вата държав­ните глави и преми­ерите да запишат сво­ите изказва­ния, които ще бъдат пока­зани по време на Общото събра­ние — каза Пес­ков. — Гла­сът на нашия пре­зи­дент също ще звучи на Общото събрание.”

Във втор­ник беше пуб­ли­ку­вано разпо­ре­ждане на Путин, спо­ред което той лично ще оглави делегаци­ята на Рус­ката феде­рация за уча­стие в рабо­тата на 75-​ата сесия на Общото събра­ние на ООН и ще се изкаже по видео­връзка. След завършване на уча­сти­ето на рус­кия лидер делегаци­ята ще бъде огла­вена от рус­кия мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров. Сед­мицата на високо рав­нище в ООН през тази година ще премине от 22 до 29 сеп­тем­ври. По-​рано Пес­ков съобщи за ТАСС, че е пла­ни­рано в своето изказване Путин да отдели основно внима­ние на безпреце­дент­ното пре­диз­ви­ка­тел­ство към света от пан­деми­ята на коронавируса.