Печат

Москва трябва да изолира $

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия трябва да понижи ролята на долара във вся­ка­кви опе­рации и да се дистанцира от аме­ри­кан­с­ката ико­номи­ческа система, превър­нала се в източ­ник на враж­дебни действия — това мне­ние изрази рус­кият заместник-​министър на външ­ните работи Сергей Ряб­ков в пуб­ли­ку­вано в сряда интервю за агенци­ята за делови новини „Блумбърг”.

Необ­хо­димо е да се изо­ли­раме от финан­со­вата и ико­номи­че­с­ката система на САЩ, за да отстра­ним зави­симо­стта от този ток­си­чен източ­ник на посто­янно враж­дебни действия”, посочи дипло­матът. Спо­ред „Блум­бърг” Ряб­ков не е пояс­нил какви кон­кретни мерки може да предпри­еме рус­ката страна, за да намали зави­симо­стта от аме­ри­кан­с­ката валута.

Спо­ред данни на агенци­ята Ряб­ков е под­чер­тал, че напреже­ни­ето между Русия и САЩ уве­рено нараства. „Никога не е имало нещо подобно не в сми­съл на липса на дове­рие, а в сми­съл на вза­имна враж­деб­ност — цитира „Блум­бърг” думите на дипло­мата. — Емоци­ите напи­рат и няма да видим подоб­ре­ние още дълго време.”

По-​рано прес­сек­ре­та­рят на Белия дом Джен Псаки съобщи на брифинг, че САЩ имат наме­ре­ние в продълже­ние на няколко сед­мици да отго­во­рят на при­пи­сва­ните на Русия недруже­ствени стъпки. Така тя комен­тира пуб­ли­каци­ята във „Вашинг­тон пост”, в която се говори, че Вашинг­тон подготвя санкции и други мерки по отноше­ние на Москва във връзка с при­пи­сва­ната на Рус­ката феде­рация мащабна кибе­р­атака на компютър­ните мрежи в САЩ, както и за ситу­аци­ята около Алек­сей Навални.

На 3 фев­ру­ари офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на РФ Мария Заха­рова заяви, че САЩ винаги измис­лят раз­лични поводи за въвеж­дане на анти­руски санкции. Спо­ред нея на аме­ри­кан­с­ката страна не са нужни истин­ски осно­ва­ния — „поводи винаги ще наме­рят и измислят”.