Печат

"Северен поток - 2" има шанс да бъде завършен

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кора­бът, който полага тръ­бите на „Севе­рен поток-​2″ „Ака­демик Чер­ски”, при­стигна на мястото, където се достро­ява газопро­водът, съобщи ТАСС, позо­ва­вайки се на прес­служата на опе­ра­тора на про­екта Nord Stream 2 AG. Преди това бе съобщено, че кора­бът ще при­стъпи към полагане на тръ­бите в изклю­чи­тел­ната ико­номи­ческа зона на Дания след изве­стен подгот­ви­те­лен период.

В докумен­тите на Мор­ското управ­ле­ние на Дания (DMA), което издава раз­реше­ние за работа във водите на ико­номи­че­с­ката зона на Дания, се посочва, че стро­и­тел­ството може да продължи до сеп­тем­ври тази година. Към днешна дата остава да бъдат положени по-​малко от 130 км. тръби за двете линии на газопро­вода. Около 70 и 25 км. са в изкю­чи­тел­ната ико­номи­ческа зона на Дания, а 16,5 и 13,9 км. — в зоната на Герма­ния. Сега тук работи рус­кият кораб „Фор­туна”, който е положил вече повече от поло­ви­ната от едната тръба на газопро­вода в дат­ски води.

Мощ­но­стта на двете линии на „Севе­рен поток-​2″ ще бъде 55 мили­арда куб. м газ. годишно.