Печат

В цяла България честват 9 май

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 5 май в наве­че­ри­ето на 76-​годишнината от побе­дата над нацизма в Паза­рджик поче­тоха паметта на съвет­ските вой­ници, осво­бо­дили света от фашизма. На брат­ската могила, където са погре­бани шестима съвет­ски воини, служи­тели от пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия, на НД „Русофили” и чле­нове на „Феде­раци­ята на рус­ките сънародници-​Пазарджик” под­не­соха цветя и венци.

Наш дълг е днес да съхра­ним исто­ри­че­с­ката истина за Вто­рата све­товна война, да предот­вра­тим фалшифици­ра­нето на исто­ри­ята, да запом­ним подвига на съвет­ските осво­бо­ди­тели”, каза ръко­во­ди­те­лят на пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство у нас Олга Широ­кова. В същия ден бяха положени цветя и венци пред памет­ника на рус­кия гене­рал Нико­лай Брок, под чието команд­ване рус­ката армия е осво­бо­дила града от тур­ско роб­ство на 14 яну­ари 1878 г.

В наве­че­ри­ето на Деня на побе­дата на 4 май, дипло­мати и пред­ста­ви­тели на Гене­рал­ното кон­сул­ство на Русия във Варна положиха цветя на памет­ника на 237-​те съвет­ски под­вод­ни­чари в Созопол, а също и на гроба на чер­ве­но­армейците С. Д. Сала­хов и С. Селе­ви­зов в Царево, Бургаска област.

В същия ден дипло­ма­тите положиха цветя на гро­бо­вете на чер­ве­но­армейците Й.Я.Куликов, Д.Л. Жабенко и А.П.Косулкин в с. Акса­ково, а също на гро­бо­вете на чер­ве­но­армейците Т.Т.Степанов и българ­ския вой­ник А. Долап­чиев в c. Ботево, както и на гроба на чер­ве­но­арме­еца А.В. Лаври­чев в с. Кичево, Вар­нен­ска област.

Дипло­мати от посол­ството на РФ положиха цветя на Памет­ника на анти­фаши­стите и на памет­ника на маршал Г.Жуков в Стрелча. Те също така поче­тоха паметта на геро­ите от Руско-​турската война (18771878 г.) пол­ков­ник Н.Тимирязев и гене­рал В.Дандевил в Панагюрище.

Дипло­ма­тите от посол­ството на Русия в Бълга­рия и пред­ста­ви­тели на кмет­ствата на гра­до­вете Косте­нец и Момин про­ход положиха цветя на брат­ската могила на трима воини от Чер­ве­ната армия.

На 4 май цветя и венци бяха положени и на мемо­ри­ала на съвет­ските воини в кв. Кня­жево в София, където се състоя търже­ствена цере­мо­ния с уча­сти­ето на пред­ста­ви­тели на посол­ството на РФ, уче­ници от учи­лището към рус­кото посол­ство в София и на българ­ската общественост.