Печат

Рар: Борбата срещу "Северен поток - 2" е абсурдна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Европа вреди на себе си, опит­вайки се да се бори със „Севе­рен поток-​2″, заяви нем­ският поли­то­лог Алек­сандър Рар. Той отбе­ляза, че вътре в Европе­йския съюз, осо­бено в Брюк­сел, има сили, заин­те­ре­су­вани от про­ти­во­действие на рус­кия про­ект и това не се отнася за тех­ни­че­с­ката страна на въпроса.

Те заплащат елек­три­че­ството в сво­ите офиси и домове. И точно те се при­държат към идео­логи­ята, че щом са започ­нали да се борят срещу „Севе­рен поток-​2″, трябва да продължат да се държат така и в ника­къв слу­чай да не дават на про­екта зелена свет­лина”, цитира думите на нем­ския поли­то­лог вест­ник „Вечер­няя Москва”. Рар при­зо­вава европе­йс­ките лидери да приз­наят греш­ките си и да поемат про­тегна­тата ръка на Русия.

Депу­татът от Държав­ната дума Павел Завални по-​рано под­черта, че въвеж­да­нето на газопро­вода „Севе­рен поток-​2″ в действие зависи от здра­вия разум на европе­йс­ките парт­ньори. Спо­ред него кол­кото по-​бързо Европа се откаже от поли­ти­ката на двой­ните стан­дарти, от поли­ти­зи­ра­нето на въпро­сите за енергий­ната сигур­ност, тол­кова по-​бързо ще бъде въве­ден в действие газопроводът.