Печат

Гутереш предложи среща с Лавров

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ката делегация е полу­чила пред­ложе­ние от гене­рал­ния сек­ре­тар на ООН Анто­ниу Гуте­реш за среща с мини­стъра на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров в рам­ките на сед­мицата на високо рав­нище на Гене­рал­ната асам­блея на ООН (2026 сеп­тем­ври) заяви офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на РФ Мария Заха­рова на брифинг в министерството.

Сергей Лав­ров ще говори на засе­да­ни­ето на Гене­рал­ната асам­блея на ООН и пла­нира да про­веде около 20 дву­странни срещи, информира Мария Заха­рова. „По време на общопо­ли­ти­че­с­ката дис­ку­сия в Гене­рал­ната асам­блея на ООН той ще говори от три­бу­ната и ще участва в редица дву­странни срещи и много­странни меропри­я­тия”, каза Заха­рова. По думите й се работи по графика на министър.

Външ­ният мини­стър на Русия Сергей Лав­ров и част от делегаци­ята, която трябва да го при­дружава на засе­да­ни­ето на Общото събра­ние на ООН в Ню Йорк, са полу­чили аме­ри­кан­ски визи, съобщиха от рус­кото външно мини­стер­ство, цити­рани от „Интерфакс”.

От август рус­ките дипло­мати невед­нъж са отбе­ляз­вали, че мол­бите за визи за рус­ката делегация са изпра­тени отдавна в аме­ри­кан­ското посол­ство в Москва, но такива не бяха изда­дени на Лав­ров и при­дружа­ващата го делегация. Сут­ринта на 13 сеп­тем­ври прав­ният съвет­ник на рус­ката посто­янна мисия в ООН Сергей Лео­нид­ченко заяви, че рус­кият външен мини­стър, чле­но­вете на рус­ката делегация и жур­на­ли­сти все още не са полу­чили аме­ри­кан­ски визи за уча­стие в 77-​ата сесия на Общо събра­ние на ООН. Той нарече ситу­аци­ята „безпрецедентна”.