Печат

Животът в Русия изненада британски преподавател

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Почти година след нача­лото на спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна препо­да­ва­те­лят от Крал­ския уни­вер­си­тет в Бел­фаст, док­тор на фило­соф­с­ките науки Алек­сандър Титов бил „сюрпри­зи­ран”, както пише самият той в ста­тия за пор­тала The Conversation. Авторът при­знава, че преди това е бил в Русия преди година и сега решил да види как са се проме­нили стра­ната и род­ният му Санкт Петер­бург след съби­ти­ята в Украйна.

„Пър­вият сюрприз беше това колко норма­лен е животът. Неза­ви­симо от вся­ка­кви съобще­ния на меди­ите за гибел и мрак в резул­тат на запад­ните санкции, всичко работи така, както и преди. Вътреш­ното бан­ки­ране работи, запла­тите и пен­си­ите се изплащат навреме, елек­трон­ната търго­вия не спира, мага­зи­ните са пълни с про­дукти и вся­ка­кви стоки”, отбе­лязва авторът.

Един от про­блемите, който Титов е забе­ля­зал, е поскъп­ва­нето на резерв­ните части за колите, но и сега има нови доставки. „Няма дефицит дори на западни стоки, като напри­мер уиски — полиците на супермар­ке­тите са препъл­нени”, посочва той доба­вяйки, че след няколко месеца „хаос” биз­не­сът е започ­нал да намира нови марш­рути за доставка чрез трети страни.

Освен това рус­наците спо­койно могат да пътеше­стват в много държави, вклю­чи­телно Турция и Египет или стра­ните от Пер­сийския залив.

„Един от най-​големите уроци от моето пъту­ване е огром­ният раз­рив между пред­ста­вите за Русия на Запад и това, което виждате, когато при­стигате тук”, резюмира Титов.