Печат

Турция и САЩ разработват нова система за антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и Турция са се дого­во­рили отсега нататък, преди да бъдат въвеж­дани санкции по отноше­ние на тур­ски предпри­я­тия, запо­до­зрени в зао­би­ка­ляне на санкци­ите, аме­ри­кан­с­ката страна да уве­домява Анкара и да изис­ква информация, съобщава вест­ник „Хюриет”, като се позо­вава на свои източници.

Отбе­лязва се, че досега САЩ са въвеж­дали санкци­ите срещу тур­ски компа­нии, които са сътруд­ни­чели или предпо­лага­емо са се занима­вали с комер­си­ална дей­ност с Рус­ката феде­рация, неза­бавно. При това на тур­ската страна не е давана възмож­ност за про­веж­дане на как­вито и да са разследвания.

Сега Вашинг­тон и Анкара се дого­во­риха за нова система — т. нар. схема за хар­мо­ни­зи­ране на санкци­ите, спо­ред която аме­ри­канците първо уве­домя­ват репуб­ли­ката за „греш­ните” компа­нии и изис­кват информация по този въпрос, изяс­ня­ват журналисти.

Спо­ред вест­ника, ако тур­ските вла­сти извършат раз­след­ване и съобщят за него­вите резул­тати на аме­ри­канците, ще бъдат предпри­ети необ­хо­ди­мите мерки.

В нача­лото на март в интервю за вест­ник „Айдън­лък” заместник-​председателят на голямата тур­ска опо­зици­онна Народно-​републиканска пар­тия Вол­кан Демир заяви, че продължа­ва­нето на търгов­ските отноше­ния с Русия в усло­ви­ята на твър­дия санкци­о­нен натиск на САЩ може да донесе на Анкара големи неприятности.