Печат

Отказът от преговори за Украйна ще унищожи НАТО

Разпад оча­ква Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс, ако запад­ните поли­тици не започ­нат прего­вори за ситу­аци­ята в Украйна. Това мне­ние изрази бившият съвет­ник на мини­стъра на отбра­ната в адми­ни­страци­ята на Доналд Тръмп, пол­ков­ни­кът в оставка Дъглас Макгрегър.

„Ако не започ­нем опе­ра­тивно прего­вори за Украйна, това ще унищожи НАТО”, каза той в интервю за информационно-​аналитичния YouTube канал Redacted News, като отбе­ляза, че