Печат

Ансамбълът на ВДВ представи нова програма на "Спасская башня"

Ансам­бълът за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски (ВДВ) за първи път участва във фести­вала „Спас­ская башня” и пред­стави новата си концертна програма, съобщиха от рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

В рам­ките на 14-​ия Меж­ду­на­ро­ден воен­ному­зи­ка­лен фести­вал „Спас­ская башня”, който преми­нава тези дни на Чер­ве­ния площад в Москва, Ансам­бълът за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски пред­стави новата си концертна програма в сърцето на нашата сто­лица”, се казва в съобщението.

От мини­стер­ството отбе­ляз­ват, че уча­сти­ето на сбор­ния вое­нен оркестър е пър­вото на Чер­ве­ния площад. „Ние участваме във фести­вала за втори път, но на Чер­ве­ния площад се пред­ста­вяме за първи път, тъй като в годи­ната на нашия дебют през мина­лата година фести­валът „Спас­ская башня” премина на Събор­ния площад пред Глав­ния храм на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация”, цити­рат от мини­стер­ството думите на глав­ния дири­гент на сбор­ния оркестър на войските и начал­ник на Ансам­бъла за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски под­пол­ков­ник Вла­ди­слав Твьордий.

Спо­ред него музи­кан­тите от оркест­ъра заедно с ансам­бъла и ротата на почет­ния караул от Рязан­ското гвар­дейско висше въз­душ­но­де­сантно командно учи­лище „В. Ф. Марге­лов” са пред­ста­вили новата си концертна програма, чиято преми­ера премина на полигона Ала­бино в дните на чества­нето на 91-​та годиш­нина на Въз­душ­но­де­сант­ните войски.

В програмата на воен­ните музи­канти от ВДВ има попу­лярни мело­дии и песни, посве­тени на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация и на Въз­душ­но­де­сант­ните войски, както и показ на стро­ева подго­товка с изпъл­не­ние на стро­еви при­йоми с кара­бини в изпъл­не­ние на раз­чета на почет­ния караул на рязан­ското училище.

В края на пред­ста­вя­нето на десант­чиците кур­санти от раз­чета на почет­ния караул на учи­лището изне­соха на Чер­ве­ния площад флаг на Въз­душ­но­де­сант­ните войски с площ 1200 кв. м, който невед­нъж е бил във въз­духа с парашу­ти­сти десант­чици и е влязъл в книгата на рекор­дите на Русия, като е надвишил пред­ния рекорд с 200 кв. м., отбе­ля­заха от рус­кото военно ведомство.

Музи­кал­ните компо­зиции на сбор­ния вое­нен оркестър на ВДВ се съпро­вож­даха от хореограф­ски изпъл­не­ния на танцо­вата група на Ансам­бъла за песни и танци на Въз­душ­но­де­сант­ните войски и се поддържаха от хора на арти­стите десантчици.