Печат

"Кътче на Русия" ще има в Бразилския национален музей

Руски дипло­мати в Рио де Жанейро пре­да­доха на Наци­о­нал­ния музей на Бра­зи­лия мине­рали чароит и ува­рит, съобщава коре­спон­дентът на ТАСС в стра­ната. „Нашият музей е посве­тен не само на Бра­зи­лия или на Южна Аме­рика, тук са пред­ста­вени и други страни. Пред­ста­вете си колко хубаво ще бъде да имаме и „кътче на Русия”, много бихме се рад­вали”, каза дирек­торът на музея Алек­сандър Келер, полу­ча­вайки дара от Русия. Според