Печат

В "Jazzовые сезоны" ще има участници от Южна Америка

Във фести­вала „Jazzо­вые сезоны” в Горки Ленин­ские на 22 и 23 август ще участват музи­канти и арти­сти от Бра­зи­лия, Куба, Доми­ни­кан­с­ката репуб­лика и САЩ, които по една или друга при­чина са оста­нали в Русия по време на пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, съобщава прес­служ­бата на Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Мос­ков­ска област. Художе­ствен ръко­во­ди­тел на фести­вала е извест­ният джазмен Игор Бутман. По думите му във фестивала