Печат

Художници от ХХI век рисуват Космоса

В гале­ри­ята Artstory от 8 април до 30 май ще бъде под­ре­дена излож­бата „Кос­мос наш!”. Там ще бъдат пред­ста­вени творби на худож­ници от ХХІ век, съобщава сайтът на гале­ри­ята. Излож­бата се про­вежда в годи­ната на изклю­чи­те­лен юби­лей — 60-​годишнината от пър­вия полет на човек в Кос­моса. В мул­ти­дис­ци­пли­нар­ния про­ект се експо­ни­рат 40 худож­ници от Москва и раз­лични гра­дове на Русия”, се казва в съобще­ни­ето, цити­рано от