Печат

Примата Захарова откри фестивала "Дягилев. P.S."

Деве­тият меж­ду­на­ро­ден фести­вал на изку­ствата „Дягилев.P.S.” бе открит във втор­ник в Санкт Петер­бург с изява на прима-​балерината на Болшой театър, народ­ната артистка на Русия Свет­лана Заха­рова на сце­ната на Алек­сандрин­ския театър, съобща­ват за меди­ите от прес­служ­бата на фести­вала. „Меж­ду­на­род­ният фести­вал на изку­ствата „Дягелив.P.S.” пред­ставя в Санкт Петер­бург програмата MODANSE на прима-​балерината на Болшой театър и звезда на театър Ла Скала Свет­лана Заха­рова. Преми­ерата в Русия се състоя на 22 юни 2019 година на исто­ри­че­с­ката сцена на болшой театър”, съобщава пресслужбата.

Фести­валът бе открит с балета „Като диха­ние” на ита­ли­ан­ския хореограф Мауро Битонцети. Това е адап­тация на негов балет, чиято преми­ера се е състо­яла в Ла Скала през 2017 година. Новата вер­сия — балет в едно действие, е напра­вена спе­ци­ално за Свет­лана Заха­рова. Спек­такълът е по музика на Хен­дел. Епо­хата на баро­кото при­съства не само в музи­ката, но и в хореографи­ята на постановката.

В програмата влиза също балетът Gabrielle CHANEL — в памет на леген­дата Коко Шанел (18831971). Спек­такълът е резул­тат от съвмест­ната работа на хореографа Юрий Посо­хов, компо­зи­тора Иля Демуцки и режисьора Алек­сей Фран­дети. Спек­такълът раз­казва за пътя на Шанел от про­винци­ална певица до родо­на­чал­ник на един от най-​влиятелните домове на модата в света. Шанел е била свър­зана със света на танца чрез Сергей Дяги­лев и него­вите балети Le Train Bleu (1924) и „Апол­лон Мусагет” (1929).Специално за балета кре­а­тив­ното сту­дио на CHANEL е раз­ра­бо­тило повече от 80 сце­нични облекла.

В програмата участват арти­сти от балета на Болшой театър. Про­ектът MODANSE е съда­ден от про­дуцент­ската компа­ния MuzArts спе­ци­ално за Свет­лана Захарова.

Заради пан­деми­ята обаче пла­ни­ра­ният спек­такъл на „Лебе­дово езеро” на Анже­лена Пре­лжо­кажа тази година няма да се състои. Решено е той да бъде отложен за 2021 година.

Цен­трално съби­тие на фести­вала е меж­ду­на­род­ната изложба на порт­рети „В кръга на Дяги­лев. Пре­сечна точка на съд­бите”, която ще бъде открита от 14 ноем­ври до 12 фев­ру­ари 2021 г. в Шереме­ти­ев­ския дво­рец. Експо­зици­ята е посве­тена на твор­че­ския път на Сергей Дяги­лев (18721929)− изтък­нат деец на рус­ката кул­тура, про­паган­дист на рус­кото изку­ство на Запад, реформа­тор и откри­ва­тел на нови форми и нови имена, на при­носа му в раз­ви­ти­ето на све­тов­ния балет.

Изложба от такъв мащаб за лич­но­стта на Дяги­лев се пред­ставя за първи път пред руска пуб­лика. Тя обе­ди­нява кар­тини от сбир­ките на музеи в Русия, Белгия, Испа­ния, Ита­лия и Франция.

В програмата на фести­вала вли­зат и две големи дис­ку­сии — съпо­ставка на епо­хата на Дяги­лев с днеш­ния ден. Едната кръгла маса е наре­чена „Дяги­лев. Гла­вен зако­но­да­тел на епо­хата: звезди, мода, пари”, а вто­рата, в сътруд­ни­че­ство с шко­лата Masters, е на тема „Дяги­лев и парите: меце­нати, попе­чи­тели и силата на амбициите”.

По тра­диция на фести­вала ще бъде връ­чена преми­ята, наре­чена с извест­ната фраза на Дяги­лев „Удиви меня!”, която се дава на руски и чуж­де­странни дейци с при­нос в изкуствата.

Фести­валът е съз­да­ден през 2009 година - в годи­ната на 100-​летието на знаме­ни­тите „Руски сезони” на Сергей Дяги­лев. Центърът е в Санкт Петер­бург, където вели­кият импре­са­рио на ХХ век полу­чава пър­во­на­чал­ния си твор­че­ски импулс. Миси­ята на фести­вала е да спо­соб­ства за кул­тур­ния обмен между Русия и оста­на­лия свят, да пред­ставя зна­кови и нова­тор­ски про­из­ве­де­ния и явле­ния в раз­лични жан­рове на изку­ството, както и да открива нови таланти.