Печат

Михалков предложи фонд в помощ на семействата на именити дейци на културата

Ден преди 75-​ия си рож­ден ден (на 21 октом­ври) режисьорът Никита Михал­ков пред­ложи да бъде съз­да­дена орга­ни­за­ция, която да помага на род­ни­ните на знаме­нити дейци на кул­ту­рата в слу­чай на тежка болест или смърт, съобщи той в интервю за ТАСС. Поводът е ситу­аци­ята със семейството на народ­ния артист на СССР Алек­сей Бата­лов, която в момента е една от темите, която въл­нува обще­ството. По данни на След­стве­ния коми­тет на РФ вдо­вицата и дъще­рята на Бата­лов — Гитана и Мария, вслед­ствие на измама са лишени от дела им в чети­ри­стай­ния апар­тамент, ате­ли­ето на арти­ста, два апар­тамента, еди­ният от които е в центъра на Москва, както и от голяма сума пари. Углав­ното дело е заве­дено за „Моше­ни­че­ство” спо­ред НК на РФ. „Като пред­се­да­тел на Съюза на кинема­тографи­стите, смя­там, че трябва да се съз­даде меха­низъм, който про­сто да защи­тава хората, попад­нали в подобна ситу­ация. Става дума за вдо­виците, децата, род­ни­ните на звез­дите на нашата кул­тура, наука и пр, които си оти­ват от този свят”, каза Михалков.

По думите му такава орга­ни­за­ция може бъде съз­да­дена към Държав­ната дума или към Съвета на феде­раци­ята. Що се отнася до семейството на Алек­сей Бата­лов, спо­ред Михал­ков малцина раз­би­рат колко ката­строфална е ситуацията.

Гитана, вдо­вицата на Бата­лов, е бивша цир­кова актриса, сега е на 85 години. Цял живот, след като се омъжва за Алек­сей Вла­ди­ми­ро­вич, тя е била негов надеж­ден гръб. Тя така си е и оста­нала онази наивна пре­красна циган­ска артистка, която зарязва кари­е­рата, цирка, всичко, което е оби­чала и тръгва след него. Ражда им се момиче, не добре здра­во­словно, но много талант­лив човек”, спо­деля режисьорът. Спо­ред Михал­ков сега трябва да се направи така, че апар­таментът на семейството авто­ма­тично да стане квартира-​музей на Бата­лов и при жела­ние семейството да фик­сира това законодателно.

Алексй Бата­лов е наро­ден артист на СССР, бил е артист в Цен­трал­ния театър на Рус­ката армия, МХАТ „Горки”, снимал се е в редица филми, сред които „Москва не вярва на сълзи”, „Делото на Румянцев”, „Летят жерави”, „Дамата с кученцето”, поста­вил е филмите „Шинел”, „Тримата шиш­ковци”. Той почина на 15 юни 2017 година.