Печат

В Брезово откриха изложба за Верешчагин

На 7 фев­ру­ари в Народно чита­лище „Отец Паи­сий — 1876 г.” в град Бре­зово беше открита изложба, посве­тена на вели­кия руски худож­ник бата­лист Васи­лий Васи­ли­е­вич Вереш­чагин. С тази про­ява отбе­ля­за­хме още вед­нъж 180 години от рож­де­ни­ето на худож­ника, свър­зал своя твор­че­ски и житейски път с най-​драматичните и геро­ични съби­тия в Руско-​турската осво­бо­ди­телна война. Кратко слово за твор­че­ския и житейски път на худож­ника про­из­несе пред­се­да­те­лят на Сдруже­ние „Сла­вян­ски свят” Васил Стайков.

През фев­ру­ари 2010 г. по покана на сдруже­ни­ето в Бре­зово гостува внукът на худож­ника, акад. Алек­сандър Плевако-​Верешчагин. Съд­бата на цялата фами­лия Вереш­чагин е свър­зана с осво­бож­де­ни­ето на Бълга­рия — трима от чети­римата синове на семейството участват в реша­ващите сраже­ния във вой­ната. Най-​малкият син Сергей е ранен 5 пъти и на 30 август 1877 г. загива при тре­тата атака на Пле­вен, другият син — Алек­сандър, е адютант на ген. Ско­бе­лев. Преди ата­ката на Пле­вен е също ранен, по-​късно служи като офицер в Българ­ската зем­ска войска.

Васи­лий Вереш­чагин, като вое­нен худож­ник, не е наблю­да­тел, а най-​деен участ­ник във всички сраже­ния срещу тур­ските войски. Още след обя­ва­нето на вой­ната, Вереш­чагин напуска Париж и се вклю­чва като доб­ро­во­лец в отряда на ген. Ско­бе­лев. На 8 юни, при напа­де­ние над тур­ски вое­нен кораб на Дунава, Вереш­чагин е ранен. Това е худож­ни­кът, който една­кво добре вла­дее чет­ката и сабята. Той е един­стве­ният худож­ник в рус­ката живопис, награ­ден с Георги­ев­ски кръст за храброст.

Със сво­ите батални кар­тини Вереш­чагин остави за Бълга­рия памет от геро­ич­ните съби­тия на рус­ката армия и българ­ските опълченци.

Над 800 кар­тини на Васи­лий Вереш­чагин заемат подо­ба­ващи места в най-​известните музей в Русия, Европа и света. За него друг велик худож­ник — Иля Репин, казва: „Вереш­чагин е коло­сална лич­ност. Той е истин­ски бога­тир, свръх­ху­дож­ник и свръхчовек”.

На този велик руски худож­ник хума­нист Сдруже­ние „Сла­вян­ски свят” Пло­в­див, Народно чита­лище „Отец Паи­сий — 1876 г. и Българ­ското аст­ро­нав­ти­че­ско друже­ство — филиал Пло­в­див, със съдействи­ето на „Ави­о­кон­султ”, посве­тиха насто­ящата проява.