Печат

Учредиха стипендия на името на Ирина Антонова

Пра­ви­тел­ството на РФ утвърди пер­со­нална стипен­дия на името на Ирина Анто­нова — учен изку­ство­вед, с голям при­нос за рус­ката кул­тура и музей­ното дело. Пет десе­ти­ле­тия тя беше дирек­тор на Държав­ния музей за изоб­ра­зи­телни изку­ства „А. С. Пушкин”.

„Стипен­ди­ите ще се при­съж­дат всяка година от 1 сеп­тем­ври за срок от 12 месеца. Всяка стипен­дия е от 15 хил. рубли месечно. Пре­тен­денти за стипен­ди­ята могат да бъдат сту­денти редовно обу­че­ние, които се учат във вузове по направ­ле­ни­ята „Музео­логия и охрана на обекти от кул­тур­ното и музей­ното наслед­ство” (12 стипен­дии), и „Исто­рия на изку­ствата” (една стипен­дия)”, съобщи прес­служ­бата на мини­стер­ския съвет.

Под­борът на кан­ди­да­тите ще се осъще­ствява от науч­ните съвети на вузо­вете. Реше­ни­ето за стипен­ди­ите ще се взема от Мини­стер­ството на кул­ту­рата, спо­ред резул­та­тите от кон­курс­ния под­бор. Обя­вата за нача­лото на про­веж­да­нето му ще бъде пуб­ли­ку­вана на сайта на ведом­ството. Освен пред­ста­ви­тели на Мини­стер­ството на кул­ту­рата, в кон­курс­ната коми­сия ще има и сътруд­ници от заин­те­ре­со­вани органи на властта и обра­зо­ва­телни организации.

Ирина Анто­нова (19222020) е док­тор по изку­ст­во­зна­ние, ака­демик на Рус­ката ака­демия по обра­зо­ва­ние и Рус­ката художе­ствена ака­демия, заслужил деец на изку­ствата на РСФСР, лау­реат на две държавни награди на РФ. В музея „Пуш­кин” тя е рабо­тила 75 години. Под нейно ръко­вод­ство музеят става един от глав­ните цен­трове на изку­ството в стра­ната и при­до­бива широко меж­ду­на­родно признание.

През юли 2022 г. пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин подписа указ „За уве­ко­ве­ча­ване паметта на И. А. Анто­нова”, в който се отбе­лязва огром­ният й при­нос в рус­ките кул­тура и музейно дело, дълго­го­диш­ната й обще­ствена дей­ност. Спо­ред указа на пра­ви­тел­ството се заръчва да учреди пер­со­нална стипен­дия в памет на Ирина Антонова.