Печат

Руският дом бе домакин на Игнатиевската интелектуална игра-викторина

На 22 март 2023 г. в София се про­веде заклю­чи­тел­ният етап от Игна­ти­ев­ската инте­лек­ту­ална игра-​викторина, част от Наци­о­нал­ната програма, посве­тена на 145-​годишнината от Руско-​турската осво­бо­ди­телна война (18771878 г.) и въз­раж­да­нето на българ­ската държавност.

Кон­кур­сът се про­веде в два етапа — инди­ви­ду­ални участ­ници от цялата страна, които отго­ва­ряха пис­мено на въпроси, свър­зани с исто­ри­ята на наци­о­нал­но­осво­бо­ди­тел­ните ни борби, с подвига на опъл­ченците и реша­ващата роля и осво­бо­ди­тел­ната мисия на Руско-​турската война.

Компе­тентно жури с пред­се­да­тел проф. д.и.н. Румяна Мих­нева оцени твор­бите и ги кла­сира по отбори и инди­ви­ду­ални състезатели.

Заклю­чи­тел­ният етап събра на инте­лек­ту­ална битка зна­ещите българ­ската исто­рия три отбора, достиг­нали наци­о­нал­ния кръг: 19-​о средно учи­лище „Елин Пелин” — София с научен ръко­во­ди­тел д-​р Денчо Дан­чев, 2-​ро средно учи­лище „Проф. Никола Мари­нов” — Търго­вище, и средно учи­лище „Мак­сим Горки”- Стара Загора.

След оспо­рвана битка, пръв сред тях стана отборът на СУ „Мак­сим Горки” от Стара Загора, на второ място се кла­сира отборът на 2-​ро средно учи­лище „Проф. Н. Мари­нов” — Търго­вище, а на трето — 19-​о СУ „Елин Пелин” София. Спе­ци­ал­ната награда — млад дипло­мат, беше връ­чена на Пламен Бал­чев от 11-​и клас на 19-​о СУ „Елин Пелин”, София.

Гости на про­явата бяха Н.Пр. Елео­нора Мит­рофа­нова — посла­ник на Русия у нас, Станка Шопова — пред­се­да­тел на Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, Янка Такева — пред­се­да­тел на Син­ди­ката на българ­ските учи­тели, Кра­си­мир Премя­нов — пред­се­да­тел на Тра­кийските друже­ства в Бълга­рия, писа­те­лите Нико Сто­я­нов и Боян Бой­чев, пред­ста­ви­тели на множе­ство обще­ствени и твор­че­ски орга­ни­за­ции, учени, исто­рици, което бе израз на инте­реса на въз­раст­ните да под­крепят уче­ниците, тех­ните учи­тели и роди­тели в уси­ли­ята им да изу­ча­ват обек­тивно исто­ри­ята, да пазят исто­ри­че­с­ката истина, да се изграж­дат млади, достойни лич­но­сти — пат­ри­оти на Бълга­рия, благо­дарни на осво­бо­ди­те­лите и заги­на­лите герои.

Всички побе­ди­тели полу­чиха гра­моти, медали, пред­метни награди и книги с автограф на българ­ски писа­тели и поети — Боян Анге­лов, Ата­нас Звез­ди­нов, Петър Анда­са­ров, Нико Сто­я­нов, Боян Бой­чев и др.

Участ­ниците бяха поздра­вени с богата кул­турна програма от възпи­та­ниците на 144-​то СУ „Народни буди­тели” и на Наци­о­нал­ния дво­рец на децата — солистки от балет „Алегрета”, ДЮФА „Изворче”, водени от своя ръко­во­ди­тел акад. Кра­си­мир Петров

Инди­ви­ду­ал­ните изпъл­ни­тели бяха награ­дени в две въз­рас­тови групи за цялостна раз­ра­ботка на една от темите и за кратки отго­вори на въпроси от викторината.