Печат

Неандерталците са ловували пещерни мечки

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Преди пет години в пеще­рата Имаай (Баш­ки­рия) руски учени откри­ват череп на малка пещерна мечка. По думите на урал­ските учени, такива останки са доста редки, а тези които са наме­рени в Имаай имат една голяма осо­бе­ност — чере­път на живот­ното е с отвор в темен­ната част. Оттогава уче­ните пре­кар­ват няколко години в изслед­ва­ния и доказване, че ударът е нане­сен от дре­вен човек, раз­каза „Рос­сий­ская газета”.

Всъщ­ност наход­ката е пър­вото пряко дока­за­тел­ство за палео­лит­ния човек, който лову­вал пещерни мечки. Чрез метода на радио­въг­ле­родно дати­ране уче­ните са уста­но­вили, че чере­път на древ­ното животно е на 35 хил. години. По-​нататъшни изслед­ва­ния могат да хвър­лят свет­лина върху това, как тези животни са изчез­нали, как са живе­ели хората в онази епоха, дали са лову­вали и какви обреди са извършвали.

По думите на един от съав­то­рите на изслед­ва­нето, старши научен сътруд­ник на лабо­ра­то­ри­ите по палеое­ко­логия в Инсти­тута по еко­логия на рас­те­ни­ята и живот­ните на УрО РАН (урал­ския клон на Рус­ката ака­демия на науките)и при­род­ните науки в хума­ни­тар­ните изслед­ва­ния Дмит­рий Гим­ра­нов, първо е необ­хо­димо да се докаже, че пещер­ната мечка е почи­нала след като й била нане­сена травма.

Съще­ствува веро­ят­ност ударът да е бил нане­сен върху вече мърт­вата мечка, напри­мер, за риту­ални цели. Имахме задача първо да докажем дали отворът е изку­ствен или есте­ствен. Защото ако върху костта е бил нане­сен удар, тогава трябва да има ради­ални пук­на­тини, а такива има. Те са три и също така показ­ват, че ударът е бил нане­сен върху плътта. По всичко личи, че отворът в черепа е в резул­тат на удар преди смъртта на живот­ното или малко след нея. Още повече, че лип­сват следи от заздра­вя­ване на раната”, поясни Дмит­рий Гимранов.

Другата находка е каме­нен инструмент от мусте­ри­ан­ския период, с който е било уда­рено древ­ното животно. Пред­метът е открит в пеще­рата до черепа на меч­ката. Уче­ният уточни, че обик­но­ве­ните пещерни мечки са били огромни, а мал­ките по размер са били подобни на съвремен­ната кафява мечка. За раз­лика от съвремен­ните мечки, мал­ките пещерни мечки са били веге­та­ри­анци. В този сми­съл се полу­чава, че меч­ката е била убита за храна, а не при самозащита.

Другата раз­лика е в струк­ту­рата на черепа, а по-​точно в чел­ната извивка, как­вито са имали пещер­ните мечки. Това се дължи на силно раз­ви­тите темпо­рални мускули (слепо­очни), които помагали да се вдига челюстта и да се движи като при кра­вите. Уче­ните смя­тат, че живот­ните и хората са живе­ели на едно място в пеще­рата, само че хората са оби­тавали свет­лата част по-​близо до входа.

Остан­ките на меч­ката са наме­рени в тес­ния про­ход на 100 метра от входа на пеще­рата. Излиза, че човекът умиш­лено е нав­лязъл в дъл­бо­чина, за да убие. Спо­ред изслед­ва­ни­ята на зъба на меч­ката, тя е била убита по време на зимен сън и е била на въз­раст 9 години, (такива мечки живе­ели до 20 години)”, раз­каза още Гим­ра­нов. В изслед­ва­нето са участвали също така учени от Москва, Уфа и Ека­те­рин­бург. Пред­стои да изля­зат окон­ча­тел­ните резул­тати от изслед­ва­нето, които ще бъдат пуб­ли­ку­вани в научно списание.