Печат

"Росатом" ще инвестира в чуждестранни вятърни централи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Про­ект­ната компа­ния „ВетроОГК-​2″ (част от „Роса­том”) сключи сделка с „Газпром­банк” за предо­ста­вяне на кре­дит от 40 мили­арда рубли за 12 години, съобщи atomic​-energy​.ru. Сред­ствата са пред­на­зна­чени за изграж­дане на две вятърни елект­роцен­трали с обща мощ­ност от 340 мега­вата в Русия. Финан­си­ра­нето е комплексно, тъй като „Газпром­банк” при­доби 49,5% от акци­ите на „ВетроОГК-​2″. Лих­вата по кре­дита е свър­зана със спазване на принци­пите за устой­чи­вото раз­ви­тие. „Газпром­банк” ще я намали, ако „ВетроОГК-​2″ изпълни редица усло­вия. Едно от тях е про­ектът да не вреди на окол­ната среда. „Газпром­банк” е финан­си­рал 62% от всички про­екти за вятърни елект­роцен­трали в Русия, като повече от поло­ви­ната са на „Росатом”.

Рус­ката атомна корпо­рация е готова да изнася както части, така и да инве­стира в стро­и­тел­ството на чуж­де­странни вятърни елект­роцен­трали. Спо­ред замест­ник гене­рал­ния дирек­тор на „Роса­том” Кирил Кома­ров вто­рият вари­ант дори е по-​изгоден, тъй като про­даж­бата на елек­тро­е­нергия, а не на инста­лации, има по-​голяма доба­вена стой­ност, а сро­ко­вете за полу­ча­ване на при­ходи са по-​дълги.