Печат

Продуктите, които запазват здравето

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Кан­ди­датът на медицин­ските науки, хирургът уро­лог, анд­ро­лог, онко­лог Марк Гад­зиян състави спи­сък с полезни про­дукти про­тив ста­ре­ене. По думите на док­тора във всеки дом спе­ци­ално място на трапе­зата трябва да заема чесънът, пре­даде „Рос­сий­ская газета”.

„Всички знаем, че чесънът предпазва от настинка, но това не е най-​ценното в про­дукта. Чесънът допри­нася за защи­тата и срещу рака, коро­нар­ните забо­ля­ва­ния, а също понижава кръв­ното налягане и нивата на холе­сте­рола”, написа д-​р Гад­зиян в своя Telegram канал.

Както отбе­ляза по-​рано гастро­ен­те­ро­логът Лилия Узи­лев­ска, чесънът „съдържа алицин, който може да служи за пре­венция на рака”. По думите й алиц­и­нът неутра­ли­зира сво­бод­ните ради­кали — онези същите, които про­во­ки­рат опас­ните пато­логии в организма.

Струва си обаче да си при­пом­ним, че чесънът е доста агре­си­вен про­дукт. Не може да се яде много от него, а осо­бено на пра­зен сто­мах. Той пре­диз­ви­ква активна сек­реция на сто­маш­ния сок, а без храна е вре­ден за лигавицата.

Сред другите важни про­дукти за мъжете Марк Гад­зиян открои гор­ските пло­дове. „Мъжете над 40 години трябва да пом­нят, че анти­ок­си­дан­тите в гор­ските пло­дове — про­ан­тоци­а­ни­ди­ните, заба­вят рас­тежа на рако­вите клетки на про­ста­тата. Осо­бено боро­вин­ките”, написа лека­рят и добави, че голямо внима­ние заслужава и сокът от чер­вена боро­винка. Напит­ката е богата на веще­ства, които предпаз­ват от запушване на кръво­нос­ните съдове, високо кръвно налягане и инфекции на пикоч­ните пътища.

Също така в спи­съка с про­дук­тите про­тив ста­ре­е­нето са: джин­джифи­лът, аво­ка­дото, зелен­чуците, бобо­вите рас­те­ния, слън­чогле­до­вите семки, нату­рал­ният гроз­дов сок, мор­ко­вите, тиквата, слад­ките кар­тофи и ядки. А най-​полезната и необ­хо­дима напитка за орга­низма е водата.

„Това е жиз­не­но­важен елемент. Затова, ако искате да изглеж­дате млади, пийте повече вода. Тя према­хва ток­си­ните от тялото и акти­вира мозъч­ната и мускул­ната дей­ност”, написа в заклю­че­ние док­тор Гадзиян.