Печат

Как да се отървем от големия корем

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Има много при­чини, които про­во­ки­рат онези тол­кова омразни мастни натруп­ва­ния в областта на корема. За съжа­ле­ние, сред тях има фак­тори, върху които човек трудно може да повлияе — гене­тична предразпо­ложе­ност или хор­мо­нални промени по време на менопа­у­зата. Въпреки това всички оста­нали при­чини могат да бъдат взети под кон­трол и да се кориги­рат. Това каза Татяна Рома­ненко — терапевт, ендо­кри­но­лог, кар­дио­лог, в интервю за aif​.ru.

Тя препоръчва да се пре­разгле­дат хра­ни­тел­ните навици, ако не става въпрос за хор­мони или наслед­стве­ност. Като първа стъпка д-​р Рома­ненко посочи нама­ля­ва­нето на захарта и солта. Също така е добре праз­ните кало­рии да се све­дат до минимум и да се избяг­ват излиш­ните маз­нини. Тези стъпки ще помогнат за дълго­оча­к­ва­ното нама­ля­ване на телес­ното тегло.

По думите на Рома­ненко от изклю­чи­телно зна­че­ние е физи­че­с­ката актив­ност. И не е задължи­телно да се ходи във фит­нес зала или да се извършват изтощи­телни тре­ни­ровки у дома, ефектът ще е налице, ако с промяна в хра­не­нето се отделя повече време на елемен­тарни неща, като еже­дневни раз­ходки на чист въз­дух, почистване на дома.

Също така е важен сънят, както и да се избяг­ват емоци­о­нални прежи­вя­ва­ния. Ако човек не може да се справи сам със стреса, може да го направи с помощта на успо­ко­и­телни и раз­лични прак­тики. Освен това си струва да се обърне спе­ци­ално внима­ние на рабо­тата на чер­вата. Известно е, че в сто­маш­ната флора на хората с над­нормено тегло има повече фирми­кулни бак­те­рии, които про­во­ки­рат зна­чи­телна кон­сума­ция на кало­рии от храните.