Печат

"Кешбек" ще обхване и детските лагери

Пар­ти­ята „Единна Русия” пред­лага тури­сти­че­ският „кеш­бек” (връщане на част от сумата за туризъм и отдих) да се разпро­страни и за дет­ските лагери. Програмата „Кеш­бек” бе при­ета през мина­лата година и от нея се възполз­ваха мно­зина рус­наци за тури­сти­че­ски пъту­ва­ния по стра­ната. Тази програма ще помогне на роди­те­лите да орга­ни­зи­рат почив­ката на децата си след дългото пре­би­ва­ване у дома по време на пандемията

Печат

За първи път определят COVID-19 по кашлицата

На фести­вала „Муус устар”, който стар­тира на 27 март в град Якутск — пър­вото голямо меропри­я­тие за мла­дежта в пост­ко­вид­ното време, за първи път в Русия ще се използва програма за опре­де­ляне на коро­на­ви­рус по каш­лицата. Вла­стите на Яку­тия оча­к­ват във фести­вала да участват около четири хиляди души. Освен това още 12 хиляди са се реги­стри­рали за