Печат

За изборите са регистрирани 89 кандидат-губернатори

За губер­на­тори на 18 реги­она са реги­стри­рани 89 кан­ди­дати, съобщи пред­се­да­те­лят на ЦИК Ела Памфи­лова, запо­зна­вайки жур­на­ли­стите с резул­та­тите от реги­страци­он­ната кампа­ния, която при­ключи на 13 август. Памфи­лова посочи, че жела­ние да се състе­за­ват за губер­на­тори са изявили 147 души, но офици­ално са реги­стри­рани 89. Най-​много кан­ди­дати имало в Иркут­ска област, Кам­чат­ския край и Чувашия — съо­т­ветно 17,16 и 13, но са