Печат

Законодателите се заеха с екстремизма

На 17 август Вър­хов­ният съд на Русия удо­вле­твори иска на Гене­рал­ния про­ку­рор Игор Крас­нов като забрани дей­но­стта и призна за екс­тремистко меж­ду­на­род­ното обще­ствено движе­ние „Аре­стант­ско углавно един­ство” (АУЕ). В хода на съдеб­ното засе­да­ние е уста­но­вено, че АУЕ е добре струк­ту­ри­рана и управ­ля­вана орга­ни­за­ция — мла­дежко движе­ние с екс­тремистка насо­че­ност. Уста­но­вено е, че в рам­ките на движе­ни­ето и в негов инте­рес са извършвани екс­тремистки пра­во­на­ру­ше­ния и масови без­ре­дици. Вър­хов­ният съд е поста­но­вил, че движе­ни­ето пред­став­лява заплаха за здра­вето и живота на граж­да­ните, обще­ството и държа­вата. Освен това в АУЕ активно са вер­бу­вани под­рас­тващи и мла­дежи, чиято пси­хика е най-​податлива на деструк­тивно въз­действие. Меж­ду­на­род­ният ста­тут на АУЕ се опре­деля от това, че движе­ни­ето действа не само в Русия, но и в стра­ните от ОНД и в Прибалтика.

На 18 август в Думата бе вне­сен зако­нопро­ект, спо­ред който се обя­вява извън закона вся­ка­ква про­паганда на кри­ми­нална „роман­тика”, вклю­чи­телно и в интер­нет. В зако­нопро­екта се пред­лага на зако­но­да­телно рав­нище да се обясни поня­ти­ето „кри­ми­нална суб­кул­тура” и съо­т­ветно вся­ка­кви действия, които пра­вят достъпни за масите бан­дит­ските поня­тия да се смя­тат за нару­ше­ния. Иници­а­ти­вата за зако­нопро­екта е на Алек­сандър Баш­кин, зам.-председател на Коми­тета на Съвета на феде­раци­ята по кон­сти­туци­онно зако­но­да­тел­ство и държавно строителство.

Баш­кин под­чер­тава, че кри­ми­нал­ната суб­кул­тура, като система от възг­леди, лек­сика, пра­вила на пове­де­ние и про­чее, има сво­ите корени. Тя е съще­ству­вала и по цар­ско време, и по съвет­ско. Но до известно време бан­дит­ските поня­тия — най-​общо казано — не са изли­зали извън затво­рите и коло­ни­ите. С раз­ви­ти­ето на информаци­он­ните тех­но­логии обаче бан­дит­ската „роман­тика” е пре­ско­чила затвор­ни­че­с­ките стени и днес се разпро­стра­нява в интер­на­тите, домо­вете за сираци и про­блемни деца, и дори в обик­но­ве­ните учи­лища. В соци­ал­ните мрежи с помощта на затвор­ници с нелегални мобилни теле­фони се съз­да­ват групи, които разпро­стра­ня­ват кри­ми­нални идеи, вклю­чи­телно и АУЕ. „Тези лица оказ­ват вли­я­ние на непъл­но­лет­ните, про­паган­ди­рат кри­ми­нални цен­но­сти и кул­ти­ви­рат нена­вист към пред­ста­ви­те­лите на пра­во­охра­ни­тел­ните органи и съда, което пред­став­лява осо­бена опас­ност”, заяви сенаторът.

По думите на един от раз­ра­бот­чиците на зако­нопро­екта, зам.-изпълнителния дирек­тор, ръко­во­ди­тел на апа­рата на Асоци­аци­ята на юри­стите в Русия Дмит­рий Лапин: „При подго­тов­ката на закона ние ана­ли­зи­рахме налич­ната зако­но­да­телна прак­тика и стиг­на­хме до извода, че една от глав­ните задачи е опре­де­ля­нето на кри­ми­нал­ната суб­кул­тура и това какви действия се отна­сят към ней­ното форми­ране и под­крепа. Именно профи­лак­ти­ката на разпро­стра­не­ни­ето, откри­ва­нето и пре­си­ча­нето й в нача­лен етап ще поз­воли да се избегнат тежки послед­ствия. Трябва да се отбе­лежи и това, че на опас­ното вли­я­ние са изложени най-​вече непъл­но­лет­ните, но и не малко въз­растни граж­дани ста­ват жертва на насаж­да­ните пра­вила на кри­ми­нал­ния свят. Тези осо­бе­но­сти са взети пред­вид в тек­сто­вете на закона”.

По думите на Гена­дий Шаров, вицепре­зи­дент на Феде­рал­ната камара на адво­ка­тите, за бор­бата с кри­ми­нал­ната суб­кул­тура трябва да се пре­разгледа отноше­ни­ето към геро­изи­ра­нето на кри­ми­нал­ните герои и дея­ния: „Свик­нали сме, че в масо­вата кул­тура, напри­мер в остро сюжет­ните детек­тиви и три­лъри, пред­ста­ви­те­лите на пре­стъп­ните среди се пред­ста­вят като яки момчета и обра­зец за под­ража­ние. Трябва широк комплекс от мерки, вклю­чи­телно и борба с про­паган­дата на неза­кон­ните начини за забогатяване”.

От 2017 до 2020 година пра­во­охра­ни­телнте органи са пре­кра­тили дей­но­стта на 31 мла­дежки групи­ровки с 470 чле­нове. Към днешна дата се набро­яват около 34 хиляди активни чле­нове на движе­ни­ето АУЕ, 40% от които са на въз­раст от 13 до 17 години.

Спо­ред отго­вор­ния сек­ре­тар на Съвета по пра­вата на човека към пре­зи­дента на РФ Яна Лан­тра­това АУЕ е „про­блем за наци­о­нал­ната сигур­ност” и трябва да се решава комплексно „при вза­и­мо­действие с всички компе­тентни силови структури”.