Печат

Русия създава целогодишна станция в Антарктида

На засе­да­ние на пра­ви­тел­ството в сряда преми­ерът на РФ Михаил Мишу­стин съобщи, че е подго­т­вен про­ект на стра­тегия за раз­ви­ти­ето на дей­но­стта на РФ в Антарк­тида до 2030 година. Про­ектът ще поз­воли да се модер­ни­зира струк­ту­рата на станци­ите, да се съз­даде въз основа на сезон­ната полева база „Рус­ское” целого­дишно действаща антарк­ти­ческа станция, обяви премиерът.

В рам­ките на тази стра­тегия за раз­ви­тие се пре­дви­жда да се внед­рят съвременни сред­ства за кому­ни­кация и тех­но­логии, да се построи нов науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски кораб, да се снабди рус­ката антарк­ти­ческа експе­диция с два само­лета тип Ил-​114. На базата на тре­тия само­лет се пла­нира съз­да­ване на комплексна аеро­географ­ска лаборатория.

Тези мерки ще поз­во­лят да се про­ве­дат съвременни комплексни науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски изслед­ва­ния и при­ро­до­за­щитни меропри­я­тия на рав­нището на водещи антарк­ти­че­ски държави. Трябва да укрепим нашите позиции в системата на дого­вора за Арк­тика”, под­черта Мишустин.