Печат

Авторът на „Бессмертный полк“ осъществи нов проект

По повод 80-​годишнината от побе­дата на Съвет­ската армия в Ста­линград­ската битка иници­а­торът на шестви­ето с порт­рети на фрон­то­ваци „Бес­смерт­ный полк“, жите­лят на Тюмен Гена­дий Ива­нов пред­ложи нова идея – „Бес­смерт­ный авто­полк“. Спо­ред вете­рана от МВР авто­ше­стви­ето ще под­крепя солидни дати от Вели­ката оте­че­ствена война. През фев­ру­ари про­ектът стар­тира със Ста­линград, ще продължи през август, в наве­че­ри­ето на 80-​годишнината от бит­ката на Кур­ската дъга, раз­казва Ирина Ники­тина от РГ.

В пър­вия паме­тен кор­теж участваха 12 коли на обще­стве­ници, росгвар­дейци и спор­ти­сти с при­крепени на стъклата снимки на тюменци, защит­ници на Ста­линград. Засега това е малко зрънце, казва Гена­дий Ива­нов, но след­ващия път то ще покълне. Важ­ното е навреме и на раз­лични рав­нища да се съгла­су­ват детай­лите на авто­ше­стви­ето. Това авторът на иде­ята спо­деля от опита по орга­ни­зи­ра­нето на пър­вия автопро­бег – при­стиг­на­лият на старта пат­рул помо­лил да бъдат сва­лени знаме­ната от колите, но нямали нищо про­тив сним­ките. Ива­нов не сдържа емоци­ите си – да, не успял да пред­види всичко, про­сто подго­тов­ката ста­вала бързо.

Но на площад „Памет“ почти три­ста граж­дани оча­к­вали коло­ната с емоции, полева кухня, с песента „Катюша“… Четири девойки, възпи­та­нички на дет­ския мор­ски център „Алый парус“, във военни униформи канели момче­тата да им покажат как се разгло­бява и сгло­бява авто­мат. Освен това девой­ките сръчно могат да разпъ­нат палатки, да изве­дат от гората заблу­дил се човек, да окажат първа помощ и спо­де­лят, че в „Алый парус“ моми­че­тата са повече от момчетата.

В сло­вото си пред съграж­да­ните си Гена­дий Ива­нов отбе­ляза, че не се знае колко са участ­ниците в Ста­линград­ската битка от града, но сигурно не са били малко, защото сиби­ряците са смели хора. Днес в сана­то­ри­ума за вете­рани от вой­ната и на труда живее послед­ният тюмен­ски ста­лингра­дец – Алек­сандър Дикарьов е на 99 години. С послед­ните сви­де­тели на епо­хата ще си отиде нещо важно, спо­дели Иванов.

Спо­ред него „Бес­смерт­ный полк“ също не бил приет вед­нага, а сега движе­ни­ето се под­крепя от мили­они рус­наци, които носят сним­ките на сво­ите род­нини, участ­ници във вой­ната. „Ние ги гле­даме от нашето време. Има един­ство в този миг. Добре че все пак потег­лихме. Не сами, а с порт­ре­тите на стъклата на колите“, каза Иванов.