Печат

В Калуга доброволци шият дрехи за участниците в СВО

В Калуга доб­ро­волци шият дрехи и бельо за бойците, които участват в спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна. Марина Корол­кова е орга­ни­за­тор и ръко­во­ди­тел на това добро дело, наме­рило под­крепа и от мест­ните депу­тати. С уча­сти­ето на ръко­во­ди­теля на град­ското само­управ­ле­ние на Калуга Юрий Мои­сеев и на зам.-председателя на Град­ската дума Сергей Пав­лов са наме­рени помеще­ния за цеха по раз­крой­ване. Депу­тати от мест­ния пар­ламент помагат при закупу­ва­нето на мате­ри­али и изво­зва­нето на хума­ни­тар­ната помощ в зоната на СВО.

Доб­ро­волците си сътруд­ни­чат с бол­ницата на под­шеф­ното селище Пер­во­майское — шият за бол­ницата пижами и оде­яла, кон­так­ту­ват с лека­рите, които са на пред­ната линия.

Юрий Мои­сеев и депу­татът Алек­сандър Оку­нев са посе­тили доб­ро­волците, обсъдили са по-​нататъшните им пла­нове, раз­брали са какви са потреб­но­стите, пого­во­рили са за това с какво още може да се помогне на бойците на пред­ната линия.

„Движе­ни­ето си те са нарекли „Калуга — Фронту”. С всеки изми­нал ден към него се при­съе­ди­ня­ват все повече жители на Калуга, помагат с транспорт, с пари, носят готови вещи и про­дукти. Всичко за побе­дата!”, каза Юрий Моисеев.