Печат

Космонавтът Анна Кикина се завърна от САЩ

Днес (22 март) в Домо­де­дово се при­земи само­летът, с който се завърна в Русия от САЩ един­стве­ната жена кос­мо­навт в отряда на „Рос­кос­мос” Анна Кикина”, се казва в съобще­ние на корпо­раци­ята в Telegram, цити­рано от РГ. Сега на Анна й пред­стоят медицин­ски изслед­ва­ния след продължи­тел­ния полет, реха­би­ли­тация и уча­стие в експе­римен­тални изслед­ва­ния. Всичко това ще се случи в Звезд­ното градче, в комплекса за пред­стар­това подго­товка и реха­би­ли­тация след поле­тите на кос­мо­нав­тите и аст­ро­нав­тите, под ръко­вод­ството на Центъра за подго­товка на кос­мо­навти (ЦПК).

След медицин­ските проце­дури, лека­рите от центъра ще опре­де­лят какъв да е по-​нататъшният план за въз­ста­но­вя­ване на Анна Кикина.

В ЦПК са раз­ра­бо­тени и изпроб­вани ефек­тивни тех­но­логии за реха­би­ли­тация на кос­мо­нав­тите след полета, което поз­во­лява продължи­тел­но­стта на реха­би­ли­таци­он­ния период след продължи­те­лен кос­ми­че­ски полет да се огра­ничи до две-​три седмици.

Ще напом­ним, че на 12 март аме­ри­кан­ският пило­ти­ран кораб Crew Dragon с екипаж на миси­ята Crew-​5 се при­водни в Мек­си­кан­ския залив край град Тампа (щат Фло­рида). Заедно с аме­ри­канците Никол Ман и Джош Касада и япо­неца Коити Ваката, на Земята се завърна и Анна Кикина. Екипажът работи на Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция 157 денонощия.