Печат

ФРГ търси варианти да даде руските пари на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Бер­лин раз­ра­ботва вари­анти за изземане на замра­зе­ните държавни сред­ства на Русия в полза на Украйна, заяви посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Герма­ния Сергей Нечаев в интервю за вест­ник „Изве­стия”, пуб­ли­ку­вано в сряда. „Ако се водят няка­кви спо­рове, то е само как юри­ди­че­ски коректно да бъдат обос­но­вани пла­но­вете за конфис­кация и да им се при­даде благо­видна форма”, казва посла­ни­кът. Спо­ред рус­кия дипломат

Печат

Дипломати от АСЕАН искат развитие на сътрудничеството с Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

На 7 фев­ру­ари заместник-​министърът на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация Андрей Руденко се срещна с акре­ди­ти­ра­ните в Москва посла­ници на стра­ните от Асоци­аци­ята на държа­вите от Юго­източна Азия (АСЕАН), чле­ну­ващи в Мос­ков­ския коми­тет на асоци­аци­ята. Дипло­ма­тите потвър­диха заин­те­ре­су­ва­но­стта на асоци­аци­ята от повиша­ване на