Печат

108 минути, които промениха света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Юби­лей

60 години от полета на първия човек в Космоса - Юрий Гагарин  

На 12 април (1961 година пър­вият жител на Земята пре­одо­лява зем­ното при­тег­ляне с кораба „Восток-​1″ и оби­каля пла­не­тата за 1 час и 48 минути в далеч­ния и непо­знат тогава Кос­мос. 12 април става Меж­ду­на­ро­ден ден на авиаци­ята и кос­мо­нав­ти­ката. 108-​те минути на Гага­рин проме­ниха света и това бе сен­за­ция. И днес се случ­ват кос­ми­че­ски сен­за­ции най-​вече в тех­ни­ката, защото кос­мо­нав­ти­ката сякаш се превърна в обик­но­вена про­фе­сия. Но не са се свършили тър­са­чите на силни усеща­ния нито у нас, нито по света. Има млади хора, които меч­таят да видят Земята от Кос­моса, занима­ват се активно с всичко, което ги при­ближава към извън­зем­ното про­стран­ство и вър­вят по пътя, про­ка­ран от Юрий Гага­рин. Той напуска рано и нелепо този свят (1968 г.), но сле­дата, оста­вена от него, никога няма да изчезне.

Уважа­еми чита­тели, благо­да­рим ви за писмата за Юрий Гага­рин и Кос­моса. Ще ги пуб­ли­ку­ваме в след­ващи бро­еве — съби­ти­ята, свър­зани с 60-​годишнината от полета на пър­вия човек в Кос­моса ще продължат през цялата година. Така че, можете да продължите да ни раз­каз­вате сво­ите жиз­нени епи­зоди, свър­зани с Кос­моса и космонавтите.