Печат

Блинкен и Кулеба се разминаха в оценките си за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният сек­ре­тар на САЩ Антъни Блин­кен и укра­ин­ският мини­стър на външ­ните работи Дмит­рий Кулеба се разми­наха в оцен­ките си относно твър­де­ни­ята, че Русия използва енерго­ре­сур­сите като оръжие.

Жур­на­листка от укра­ин­ски теле­ви­зи­о­нен канал зададе на ръко­во­ди­те­лите на външ­нопо­ли­ти­че­с­ките ведом­ства въпроса опитва ли се спо­ред тях Москва да използва газа като поли­ти­че­ско оръжие. Във връзка с това тя озвучи вер­сия, спо­ред която Русия се стреми да ускори сер­тифици­ра­нето на „Севе­рен поток — 2″, поста­вяйки по-​малко газ на Европа.

В отго­вор на въпроса Блин­кен каза, че Европа се сблъсква със сложна ситу­ация в областта на енерге­ти­ката. Спо­ред него на първо място Русия е спо­собна и е длъжна да вземе мерки за смек­ча­ване на енергий­ната криза чрез уве­ли­ча­ване на достав­ките на газ. „В мина­лото ние виждахме, че Русия използва енерго­ре­сур­сите като оръжие, поли­ти­че­ски инструмент и сле­дим много внима­телно как­вито и да са при­з­наци за повта­ряне на действи­ята си преди”, каза аме­ри­кан­ският държа­вен секретар.

Шефът на аме­ри­кан­с­ката дипло­мация напомни също така, че САЩ и Герма­ния по-​рано изля­зоха с много важна съвместна декла­рация за газопро­вода „Севе­рен поток — 2″. Спо­ред него вла­стите на ФРГ са се задължили да напра­вят всичко възможно да дадат да се раз­бере, че „Севе­рен поток — 2″ не е замяна на обеща­ните тран­зитни доставки на газ през Украйна. Както под­черта Блин­кен, Герма­ния се е задължила неза­бавно да предпри­еме мерки при необходимост.

Кулеба даде съв­сем друга оценка на ста­ващото и интер­пре­тира по сво­ему думите на Блин­кен. „Ние виждаме, че Русия вече използва газа като оръжие и мога само да повторя онова, което каза госпо­дин Блин­кен. С нетърпе­ние оча­к­ваме действия от страна на Герма­ния, докол­кото тя има лостове за вли­я­ние върху Русия, а задълже­ни­ята й спо­ред съвмест­ната американско-​германска декла­рация са много ясни” — каза укра­ин­ският мини­стър. — Ние сме готови да рабо­тим с тях или те да рабо­тят само­сто­я­телно, но Русия трябва да получи много убе­ди­те­лен сиг­нал не само от САЩ и от други страни, но и от Бер­лин, че играе игра, която няма да й е от полза.